Privacyverklaring

Inhoud van deze verklaring

 1. Algemene informatie en verplichte gegevens

 2. Gegevensverwerking bij het bezoeken van deze website

 3. Opmerkingen over gegevensbescherming voor sollicitanten

 4. Opmerkingen over gegevensbescherming voor zakelijke relaties

 1. Algemene informatie en verplichte gegevens

  De voorliggende privacyverklaring zet uiteen welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. De verklaring legt ook uit voor welk doeleinde dat gebeurt.

  Dit hoofdstuk bevat algemene informatie die geldt voor alle in deze verklaring genoemde verwerkingen. In de volgende onderdelen is specifieke informatie voor afzonderlijke verwerkingen en groepen betrokkenen te vinden.

  Wij wijzen erop dat de doorgifte van gegevens op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een naadloze bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

  Verantwoordelijke

  Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

  office people Personalmanagement GmbH
  Königsstraße 60
  48143 Münster
  Duitsland

  Telefoon: +49 (0) 251 / 135342-0
  E-mail: muenster@office-people.de

  Functionaris gegevensbescherming

  Sachverständigenbüro Mülot GmbH
  Büro Langenberg: Westfalenweg 2
  33449 Langenberg (Duitsland)

  Telefoon: +49 (0) 2571 / 5402-0
  Fax: +49 (0) 2571 / 5402-199
  E-mail: datenschutz@svb-muelot.de

  Hoofdvestiging: Grüner Weg 80, D-48268 Greven (Duitsland)
  Directeur: Claus Wissing | HRB 11824 AG Steinfurt

  Uw rechten voor gegevensbescherming

  Elke betrokken persoon heeft recht op inzage overeenkomstig artikel 15 AVG, recht op rectificatie conform artikel 16 AVG, recht op gegevenswissing conform artikel 17 AVG, recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG, recht van bezwaar conform artikel 21 AVG en recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG. Bij het recht op inzage en recht op gegevenswissing gelden de beperking die voortvloeien uit §§ 34 en 35 BDSG Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (artikel 77 AVG in samenhang met § 19 BDSG).

  Een verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kunt u altijd herroepen ten overstaan van de verantwoordelijke. Dit geldt ook voor het herroepen van akkoordverklaringen die voor het inwerkingtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dus voor 25 mei 2018, aan ons zijn verleend. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen voor de toekomst werkzaam is. De herroeping heeft dus geen uitwerkingen op verwerkingen die voor het uitspreken van de herroeping hebben plaatsgevonden. Merk ook op dat het ondanks uw herroeping in sommige gevallen is dat uw persoonsgegevens volledig of deels verder verwerkt mogen worden door bepaalde juridische vereisten.

  Bewaartermijn

  Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het uitvoeren van onze contractuele en juridische verplichtingen of zolang wij een gerechtvaardigd belang bij de opslag hebben en dit uw belang aan het beëindigen van de opslag overweegt.

  Als de gegevens voor het uitoefenen van het verwerkingsdoeleinde, contractuele of juridische verplichtingen niet meer nodig zijn, dan worden deze regelmatig verwijderd, tenzij om juridische redenen het verder verwerken van de gegevens voor beperkte duur vereist is of tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben wij verdere verwerking.

  Als een sollicitatieprocedure niet geslaagd is, dan verwijderen wij uw gegevens normaliter na zes maanden, tenzij u ons toestemming heeft verleend om uw gegevens in onze sollicitantendatabase te bewaren. Als u ons toestemming heeft verleend om in onze sollicitantendatabase te worden opgenomen, dan slaan wij de gegevens op totdat u deze toestemming herroept of tot een eventueel vastgelegde vervaldatum.

  De persoonsgegevens die wij voor het naleven van archiveringsverplichtingen moeten opslaan, worden tot het verstrijken van de betreffende archiveringsverplichting opgeslagen. Voor zover persoonsgegevens uitsluitend worden opgeslagen om archiveringsverplichtingen na te leven, dan worden deze doorgaans geblokkeerd zodat toegang alleen mogelijk is, als dat voor het doeleinde van de archiveringsverplichting vereist is.

  Verplichting tot inzage in gegevens

  U stelt uw gegevens per definitie op vrijwillige basis aan ons ter beschikking.

  Sommige gegevens moeten wij echter verwerken, bijvoorbeeld om een aanvraag te kunnen beantwoorden of u te kunnen overwegen voor een sollicitatieprocedure. Als u de vereiste gegevens niet ter beschikking stelt, kunnen wij uw kwestie mogelijk niet in behandeling nemen.

  Geautomatiseerde beslissingsname

  Er vindt geen geautomatiseerde beslissingsname, inclusief profiling, plaats.

 2. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

  SSL- danwel TLS-versleuteling

  Deze site gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u naar ons als uitbater van de site stuurt een SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser en dat het adres van “http://” naar “https://” verandert.

  Als de SSL- of TLS-versleuteling ingeschakeld is, kunnen gegevens die u aan ons stuurt iet door derden worden gelezen.

  Cookies

  Website maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Deze zijn ervoor bedoeld om onze site gebruiksvriendelijker, werkzamer en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

  De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven bestaan op uw apparaat totdat u ze verwijderd. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgende bezoek herkennen.

  U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts in uitzonderlijke gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen weigeren en de cookies bij het sluiten van de browser automatisch te verwijderen. Door cookies uit te schakelen kan de functionaliteit van deze site beperkt worden.

  Server-logbestanden

  De provider voor de site verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in zogenoemde server-logbestanden en slaat deze op. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie

  • gebruikt besturingssysteem

  • Referrer URL

  • Hostname van de computer die de inhoud opent

  • Tijd van het serververzoek

  • IP-adres

  Er vindt geen samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats.

  Contactformulier

  Als u via ons contactformulier aanvragen aan ons stelt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens voor het behandelen van uw aanvraag en eventuele daarop aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

  Google Web Fonts

  Deze pagina gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een site laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser, om teksten en lettertypes correct weer te kunnen geven.

  Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser een verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten, dat via uw IP-adres onze website is geopend. Google Web Fonts worden gebruikt om een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze site mogelijk te maken. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 punt f AVG.

  Als uw browser het gebruik van Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

  Meer informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/​fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/​policies/privacy/.

  Google Maps

  Deze website maakt gebruik van de kaartdienst Google Maps via een API. Google Maps wordt aangeboden door Google. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden meestal doorgegeven naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Op deze doorgifte van gegevens heeft de eigenaar van deze site geen invloed. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/​de/policies/privacy/.

  Links naar andere websites

  Onze website biedt ook links naar andere sites aan (waaronder onze profielpagina's op Facebook en XING). Deze links zijn geen “Social plugins” (buttons, waarbij de aanbieder van het betreffende aanbod al bij het openen van onze site informatie over de bezoekers van onze site kan verzamelen). Merk echter op dat bij het gebruik maken van de andere sites de eigenaars van die site informatie (mogelijk inclusief persoonsgegevens) over uw bezoek kunnen verzamelen. Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders.

  Doorgifte aan derden

  Normaal gesproken worden uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf verwerkt. Toegang tot de gegevens hebben normaliter bepaalde functionarissen, die deze toegang voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hebben.

  Voor zover dat wettelijk toegestaan is, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten ons bedrijf. In het bijzonder kunnen wij gegevens doorgeven aan dienstverleners en sub-dienstverleners als dit vereist is voor het uitvoeren van de diensten (in het bijzonder orderverwerkers, logistieke partners, banken) en aan openbare en niet-openbare instanties, voor zover wij tot het doorgeven van persoonsgegevens verplicht zijn.

  Gegevensdoorgifte naar derde landen

  In het kader van onze online analysediensten, plugins en tools en in samenhang met het gebruik van onze site en de contactopname met ons kan informatie naar ontvangers in “derde landen”, in het bijzonder de USA, worden doorgegeven (bijv. aan Google). “Derde landen” zijn landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Voor doorgifte dragen wij er zorg voor, dat bij de ontvanger voor een passende mate van gegevensbescherming zorg wordt gedragen.

  Voor zover er geen “adequaatheidsbesluit” van de Europese Commissie is, kunnen wij gegevens in het bijzonder ook op basis van met een ontvanger overeengekomen „EU standaardcontractbepalingen” of op basis van het naleven van de grondslagen van het zogenoemde „Privacy Shield” tussen de EU en de USA doorgeven.

  Informatie over de toegepaste waarborgen en de betreffende afspraken vindt u bij de wettelijke vertegenwoordiger of bij de functionaris gegevensbescherming. Informatie over de deelnemers aan het Privacy Shield tussen de EU en de USA kunt u inzien via: www.privacyshield.gov/list . Informatie over de EU standaardcontractbepalingen kunt u vinden op: http://eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/LexUriServ.do​?uri=OJ:L:2010:039:​0005:0018:DE:PDF en informatie over de adequaatheidsbesluiten vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/​lawlaw-topic/data​-protection/data-transfers​-outside-eu/adequacy​-protection-personal​-data-non-eu-countries_en​#dataprotectionincountrie​soutsidetheeu.

  Doeleindes van de gegevensverwerkingen en juridische grondslagen

  De mogelijk in de logbestanden inbegrepen persoonsgegevens worden verwerkt om uw gebruik van de website mogelijk te maken; de verwerking vindt plaats op grondslag van § 15 par. 1 van het Duitse Telemediengesetz (TMG) en artikel 6 par. 1 f) AVG voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang aan het aanbieden van onze website.

  De met behulp van cookies verzamelde gegevens (inclusief online analysediensten, plugins en tools) en de gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden verwerkt voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en voor het gebruiksvriendelijk vormgeven van onze website op grondslag van § 15 par. 3 TMG en artikel 6 par.1 f) AVG voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang aan de analyse van het gebruik en de gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website.

  De gegevensverwerking in samenhang met het beantwoorden van een aanvraag is gebaseerd op art. 6 par. 1 f) AVG voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang aan het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties. Voor zover uw aanvraag betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst of op precontractuele handelingen, dan verwerken wij uw gegevens op grondslag van artikel 6 par. 1 b) AVG in het kader van zakelijke relaties op grondslag van § 26 BDSG.

  Wij kunnen de in samenhang met uw gebruik van onze website verwerkte persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit gebeurt dan op grondslag van artikel 6 par. 1 c) AVG.

  Mogelijkerwijs verwerken wij persoonsgegeven behalve voor de bovenstaande doeleindes ook voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen of voor de belangen van derden; dit vindt dan plaats op grondslag van artikel 6 par. 1 f) AVG. Tot onze gerechtvaardigde belangen behoren het doen gelden van juridische claims en de verdediging van onze belangen bij juridische twisten, het voorkomen en oplossen van misdrijven en het aansturen en verder ontwikkelen van onze zakelijke activiteiten met inbegrip van risicomanagement.

 3. Gegevensbescherming voor sollicitanten

  Categorieën verwerkte gegevens

  Wij kunnen in samenhang met de sollicitatieprocedure in het bijzonder de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Kerngegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, opleiding, beroepservaring, bijzondere kennis, etc.)

  • Contactgegevens, bijv. adres, emailadres, telefoonnummers

  • Voor zover vereist overige documenten zoals verblijfs- en werkvergunningen, geldigheidsgegevens van legitimatiedocumenten

  • Correspondentie met u

  • Verbindingsgegevens bij telefonisch contact (telefoonnummer, tijdstip, gespreksduur)

  • Foto's die u ons ter beschikking stelt of die in het kader van evenementen waar u deelnemer/bezoeker bent, of die in samenhang met een sollicitatiegesprek op vrijwillige basis worden gemaakt

  • persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen (bijv. handelsregister, kredietwaardigheidsinformatie van Creditreform) legaal mogen verwerken

  De eerder genoemde gegevens ontvangen wij (met uitzondering van het laatstgenoemde punt) doorgaans rechtstreeks van uzelf. Als wij de gegevens uit andere bronnen ontvangen, zullen wij u daarover informeren.

  Doeleinde van de gegevensverwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van § 26 BDSG voor het uitvoeren van een sollicitatieprocedure. Het doeleinde is het initiëren van een arbeidsrelatie.

  Na afronding van een niet-geslaagde sollicitatieprocedure verwerken wij uw gegevens nog gedurende zes maanden op grondslag van art. 6 par. 1 f) AVG, in het bijzonder als bescherming tegen eventuele claims.

  Indien u erin heeft toegestemd om te worden opgenomen in onze sollicitantendatabase, verwerken wij uw gegevens om geschikte functies voor u te kunnen kiezen. De juridische grondslag hiervoor is § 26 par. 2 BDSG in samenhang met uw toestemming.

  Doorgifte aan derden

  Normaal gesproken worden uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf verwerkt. Toegang tot de gegevens hebben normaliter bepaalde functionarissen, die deze toegang voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hebben.

  Voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten ons bedrijf. In het bijzonder kunnen wij gegevens doorgeven aan dienstverleners en sub-dienstverleners als dit vereist is voor het uitvoeren van de diensten (in het bijzonder orderverwerkers, logistieke partners, banken) en aan openbare en niet-openbare instanties, voor zover wij tot het doorgeven van persoonsgegevens verplicht zijn.

  Voor het geval dat u solliciteert op een “externe” positie in het kader van personeelsbemiddeling of detachering, geldt aanvullend:

  Doorgifte van de persoonsgegevens van de sollicitant aan (potentiële) klanten van office people vindt plaats, voor zover dit voor de initiëring van een werkrelatie​of personeelsbemiddeling vereist is. Of dit vereist is hangt af van het activiteiten en competentieprofiel van de sollicitant, voor zover inzet op basis van detachering of personeelsbemiddeling bij een (potentiële) klant van office people mogelijk schijnt te zijn. Hiervoor wordt een profiel opgesteld met de door u verstrekte informatie, dat de volgende gegevens kan bevatten: Voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, pasfoto, scholing, opleiding, beroepservaring, bijzondere kennis en beschikbaarheid. Dit profiel wordt ter goedkeuring van een mogelijke werkrelatie naar onze klant gestuurd.

  Gegevensdoorgifte naar derde landen

  Er vindt geen doorgifte plaats van uw sollicitatiegegevens naar landen buiten de EU/EER.

 4. Gegevensbescherming voor zakelijke relaties

  Categorieën verwerkte gegevens

  In het kader van onze zakelijke relatie verwerken wij in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonlijke informatie, bijv. naam, functie, zakelijke contactgegevens (met name adres, telefoon, e-mail).

  • Overige zakelijke informatie, bijv. uw sector, eerdere zakelijke activiteiten, klantgeschiedenis bij ons

  • Overige persoonlijke informatie die u ons ter beschikking heeft gesteld (bijv. uw verjaardag)

  • Contractgegevens (met name klantennummer, bankrelatie, belastingnummer/btw-nummer)

  • Kredietwaardigheidsinformatie

  • Bankgegevens

  • persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen (bijv. handelsregister, kredietwaardigheidsinformatie van Creditreform, professionele sociale netwerken zoals XING en LinkedIn) legaal mogen verwerken

  De eerder genoemde gegevens ontvangen wij (met uitzondering van het laatstgenoemde punt) doorgaans rechtstreeks van uzelf. Mogelijk ontvangen en verwerken wij meer gegevens van uw werkgever, uw collega's of derden of uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. de site van uw bedrijf, professionele sociale netwerken).

  Doeleinde van de gegevensverwerking en juridische grondslag

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het initiëren en uitvoeren van onze zakelijke relatie, voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichten en voor zover dit voor onze gerechtvaardigde belangen vereist is, tenzij uw belangen of grondrechten en verplichtingen zwaarder wegen.

  Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking zijn in het bijzonder art. 6 par. 1 punt b en art. 6 par. 1 punt f AVG of uw toestemming, voor zover u die heeft verleend.

  Doorgifte aan derden

  Normaal gesproken worden uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf verwerkt. Toegang tot de gegevens hebben normaliter bepaalde functionarissen, die deze toegang voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hebben.

  Voor zover dat wettelijk toegestaan is, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten ons bedrijf, voor zover dit voor het uitoefenen van onze zakelijke relatie of voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. In het bijzonder kunnen wij gegevens doorgeven aan dienstverleners en sub-dienstverleners als dit vereist is voor het uitvoeren van de diensten (in het bijzonder orderverwerkers, logistieke partners, banken) en aan openbare en niet-openbare instanties, voor zover wij tot het doorgeven van persoonsgegevens verplicht zijn.

  Gegevensdoorgifte naar derde landen

  Er vindt geen doorgifte plaats van uw sollicitatiegegevens naar landen buiten de EU/EER.

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de carrièresite

https://jobs.office-people.de/de/jobs

 

De aanbieder van de website en verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) art. 4 nr. 7 is

 

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Duitsland

Telefoon +49 (0) 251 / 135342-0

E-mail: muenster@office-people.de

 

(hierna genoemd Aanbieder, Verantwoordelijke of 'wij')

 

Directeur Mahmut Akköse (CEO)

E-mailadres van de directeur: muenster@office-people.de

 

(adres als Verantwoordelijke)

 

Functionaris gegevensbescherming:

E-mailadres van de functionaris gegevensbescherming: muenster@office-people.de

 

(adres als Verantwoordelijke)

 

Website: www.office-people.de

 

Overzicht

In de volgende verklaring informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in verband met uw bezoek aan de website en elk verder gebruik van de inhoud en diensten.

 

Als verantwoordelijke aanbieder onderhouden wij deze carrièresite en andere online aanbiedingen voor ons sollicitantenmanagement (samen sollicitantenpagina's genoemd). Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens (hierna gezamenlijk "verwerking" genoemd) in overeenstemming met de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming voor telecommunicatie en telemedia (TTDSG).

 

We houden ons aan de principes van gegevensbescherming. Dit betekent dat persoonsgebonden/persoonlijk identificeerbare gegevens worden verwerkt voor zover dit nodig is om de doeleinden van de verwerking te vervullen, voor zover dit passend en noodzakelijk is om een functionele website te bieden en met betrekking tot de aangeboden inhoud en diensten.

 

Wanneer u onze webgebaseerde diensten (telemedia) bezoekt, verwerken wij bepaalde gebruiksgegevens in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming voor telecommunicatie en telemedia (TTDSG) om u in staat te stellen van ons aanbod gebruik te maken.

 

Korte uitleg over de Duitse wet op de gegevensbescherming voor telecommunicatie en telemedia (TTDSG)

 

De TTDSG regelt de bescherming van uw privacy in telecommunicatie en telemedia. Onze website is een telemedium. Daarom geldt hier volgens paragraaf 25 lid 1 TTDSG, het principe dat lees- en schrijftoegang op uw eindapparaten (pc, laptop, tablet of smartphone etc.) afhankelijk is van toestemming bij het bezoeken van onze website. U geeft ons deze vrijwillige toestemming conform de TTDSG, als onderdeel van de instellingen van de cookie-consent-tool. U kunt deze cookie-instellingen op elk gewenst moment aanpassen en zo eenvoudig uw toestemming intrekken.

 

In overeenstemming met paragraaf 25 lid 2, nr. 2 TTDSG is uw toestemming echter niet vereist als deze toegang technisch noodzakelijk is om u de gevraagde informatie en uitdrukkelijk gevraagde diensten van onze website te kunnen leveren wanneer u onze website bezoekt.

 

In de informatie over cookie-instellingen kunt u zien welke cookies technisch absoluut vereist zijn en daarom onder deze uitzondering vallen en waarvoor dus geen toestemming nodig is.

 

Als in deze context persoonsgegevens worden verwerkt, is de rechtsgrondslag voor de verwerking afgeleid van de AVG (art. 6 lid 1 zin 1 AVG). De toepasselijke rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het specifieke geval kan hieronder worden gevonden in de desbetreffende cookie of in de desbetreffende verwerking zelf.

 

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Deze en andere rechten worden hieronder in meer detail uitgelegd.

 

Mogelijke rechtsgrondslagen

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming of voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde gebruiksgegevens om u in staat te stellen van ons aanbod gebruik te maken.

 

Als u gegevens invoert in de contact-, bestel- of registratieformulieren van de aanbieder, verwerken we deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden die in elk afzonderlijk geval worden vermeld. Alle verwerkte persoonsgegevens worden door ons gewist nadat het doel van de verwerking is bereikt, op voorwaarde dat de wissing niet in strijd is met wettelijk gerechtvaardigde bewaartermijnen. In dit geval zal de wissing pas plaatsvinden nadat de bewaarperiode is verstreken.

 

Rechtsgrondslagen

 

Voor zover wij uw toestemming als betrokkene verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient Art. 6 lid 1 sub a) of art. 9 lid 2 sub a) AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens of bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens die nodig zijn om een contract met ons uit te voeren, dient art. 6 lid 1 sub b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze organisatie is onderworpen, dient art. 6 lid 1 sub c) of art. 9 lid 2 sub b) AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze organisatie of van een derde partij, zal deze alleen worden uitgevoerd als uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden als betrokkene niet zwaarder wegen dan deze belangen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Hieronder vindt u meer informatie.

 

 1. Algemene informatie over gegevensverwerking
 2. Begripsbepalingen

 

In de volgende verklaring informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of gegevens met ons uitwisselt via de door ons beheerde sollicitatiepagina's.

 

De privacyverklaring is in het bijzonder van toepassing op gebruikers van de bovengenoemde carrièresite.

 

 1. Begripsbepalingen

 

 1. Persoonsgebonden gegevens

 

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 

 1. Inventarisgegevens

 

Inventarisgegevens zijn de persoonsgegevens van een gebruiker die vereist zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke organisatie of wijziging van een contractuele relatie tussen de dienstverlener en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van telemedia.

 

 1. Gebruiksgegevens

 

Gebruiksgegevens zijn persoonsgegevens van een gebruiker die nodig zijn om het gebruik van telemedia mogelijk te maken en te factureren. Dit omvat in het bijzonder kenmerken voor het identificeren van de gebruiker, informatie over het begin en einde en de omvang van het desbetreffende gebruik en informatie over de door de gebruiker gebruikte telemedia.

 

 1. Verkeersgegevens

 

Verkeersgegevens zijn gegevens waarvan het verzamelen, verwerken of gebruiken noodzakelijk is voor het leveren van een telecommunicatiedienst.

 

 1. Loggegevens

 

Loggegevens zijn gebruiks- en verkeersgegevens die om technische redenen automatisch door het eindapparaat van de gebruiker naar de server van de aanbieder worden verzonden wanneer deze de website van de aanbieder bezoekt. Deze worden opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

 

 1. Verwerking

 

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

 1. Pseudonimisering

 

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

 1. Cookies

 

Cookies zijn min of meer uitgebreide gegevensrecords (informatie die voor specifieke doeleinden op uw computer wordt opgeslagen). Cookies hebben altijd een geldigheidsduur die beperkt kan zijn tot het einde van de gebruikerssessie (zogenaamde sessie-cookies) of die langer kan duren (zogenaamde permanente cookies). Deze permanente cookies blijven op uw computer staan en stellen de aanbieder of zijn partnerbedrijven (zogenaamde third party cookies) in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of het plaatsen ervan in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert. Door cookies niet te accepteren kan de functionaliteit van de website beperkt worden.

 

 1. Website

 

Een website, ook wel web presence genoemd, is de aanwezigheid van een particuliere of zakelijke aanbieder van telemedia op het wereldwijde netwerk (World Wide Web), samengevat onder een specifiek internetadres. De aanwezigheid op het web omvat websites en optioneel te downloaden documenten, evenals andere beschikbare audiovisuele mediadiensten.

 

III. Aanwezigheid van geschikte garanties

 1. Pseudonimisering

 

Wanneer we gebruiksgegevens verzamelen, slaan we deze altijd op onder een pseudoniem (in het geval van cookies bijvoorbeeld met behulp van een unieke sessiesleutel). Deze sessiesleutel wordt aan het einde van de sessie gewist en de gebruiksgegevens worden door ons anoniem geanalyseerd voor statistische doeleinden en om onze website te verbeteren. We voegen uw pseudonieme gebruiksgegevens niet samen met de gegevens die u heeft ingevoerd (zoals inventarisgegevens).

 

 1. Gebruik van encryptietechnologieën

 

De aanbieder gebruikt het SSL-beveiligingssysteem (Secure Socket Layer) voor de gegevenstransfer tussen uw computer of mobiele apparaat en de server van de aanbieder.

 

Deze technologie is ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen lezen door onbevoegde derden en biedt een zeer hoge beveiligingsstandaard. U kunt herkennen dat uw gegevens versleuteld worden overgedragen door de gesloten weergave van een sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

 

 1. Verwerkingen
 2. Sollicitantenmanagement vacaturebeurs

 

We publiceren vacatures op onze website. Als gebruiker van de website kunt u bij ons solliciteren op een concrete vacature.

 

Als we momenteel geen geschikte vacature voor u hebben, kunt u ons in plaats daarvan een open sollicitatie sturen door deel te nemen aan de office people community (zie nr. 2).

 

 1. Gegevensverzamelingen (inventarisgegevens)

 

We verzamelen de volgende gegevens in het kader van uw sollicitatie via dit portaal

 

- Aanhef (verplicht veld)

 

- Voor- en achternaam (verplicht veld)

 

- E-mailadres (verplicht veld)

 

- Telefoonnummer (verplicht veld)

 

- Woonadres (straat, nr., postcode, plaats) (verplicht veld)

 

- Sollicitatiedocumenten (bijv. sollicitatiebrief, CV, professionele loopbaan, getuigschriften, bewijs van kwalificaties, foto)

 

- Indien nodig, meer gedetailleerde informatie over opleiding, kwalificaties, enz.

 

 1. Doeleinde en rechtsgrondslag

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 

Voorbereiding en totstandkoming van een arbeidsrelatie

Neem contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor een andere functie.

Om u gepersonaliseerde informatie over vacatures te sturen in overeenstemming met uw eerder gegeven toestemming.

Als u solliciteert naar een vacature, is het verzamelen van gegevens in dit geval bedoeld om een contractueel geregelde arbeidsrelatie tot stand te brengen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens in het kader van het aangaan van een contractueel geregelde arbeidsrelatie is art. 6 lid 1 sub b), art. 88 lid 1 AVG in combinatie met paragraaf 26 BDSG (nieuw).

 

 1. Is er een verplichting om de gegevens te verstrekken?

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure is vrijwillig. Als we echter niet de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om de functie te vervullen en aan de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen we uw sollicitatie niet in overweging nemen bij het selecteren van geschikte sollicitanten. De rechtsgrondslag hiervoor is paragraaf 26 lid 2 BDSG in samenhang met uw toestemming.

 

Als u verdere informatie over uzelf heeft bekendgemaakt in een openbaar profiel op professionele sociale netwerken, is de verwerking van deze informatie gebaseerd op ons legitieme belang om een gegronde basis te creëren voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie met u. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f) AVG in combinatie met art. 9 lid 2 sub e) AVG.

 

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van juridische claims die tegen ons worden ingediend tijdens de sollicitatieprocedure. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub b) en f) AVG.

 

 1. Bewaar- en verwijderperioden

 

In het geval van een succesvolle sollicitatie geven we uw sollicitatiegegevens, indien nodig, door aan onze personeelsadministratie voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie op basis van art. 6 lid 1 AVG in combinatie met paragraaf 26 lid 1 BDSG. In dit geval worden uw gegevens op zijn vroegst verwijderd en vernietigd wanneer uw arbeidsrelatie is beëindigd en er nog eens drie jaar zijn verstreken sinds het einde van het jaar van beëindiging. Anders is de vroegst mogelijke datum voor het wissen van uw gegevens afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen, die over het algemeen 6 of 10 jaar bedragen, maar in individuele gevallen ook langer kunnen zijn.

In het geval een sollicitatie niet succesvol is, worden uw ingediende gegevens tot 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure opgeslagen voor de verdediging van juridische claims en vervolgens gewist.

 1. Uw recht op annulering met voorafgaande toestemming

 

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken.

 

 U kunt uw opzegging informeel per e-mail sturen naar hello@office-people.com. We verwijderen dan uw sollicitatiegegevens uit de talentpool.

 

Uw recht op bezwaar geldt echter niet voor gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen bij het solliciteren naar een vacature. U kunt echter nog andere rechten hebben op basis waarvan u de wissing van uw gegevens kunt eisen.

 

 1. Doorgeven van uw sollicitantenprofiel aan derden

 

Klanten (inleners)

Om u zo efficiënt mogelijk te kunnen plaatsen, geven we uw sollicitantengegevens indien nodig door aan derden. Deze bedrijven zijn onze klanten of bedrijven in opdracht van onze klanten die ons, als inleners, de opdracht hebben gegeven om hen te voorzien van gekwalificeerde vakmensen volgens bepaalde specificaties. Op verzoek leveren we meestal anonieme kwalificatieprofielen voor het selectieproces. In sommige gevallen worden echter ook persoonsgegevens van sollicitanten gevraagd, in welk geval de gegevens alleen met uw toestemming worden doorgegeven.

 

Dienstverlener/aannemer:

Om onze overeengekomen/gevraagde diensten aan u te kunnen leveren, maken we gebruik van geselecteerde dienstverleners (verwerkers) en plaatsvervangende agenten die toegang kunnen hebben tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is en deze gebruiken om de door ons geplaatste opdrachten uit te voeren. Ze mogen deze persoonsgebonden informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. U bent onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen tegenover ons, zodat de bescherming van uw privacy gewaarborgd is. Verdere overdracht van gegevens aan ontvangers buiten het bedrijf vindt alleen plaats als dit wettelijk verplicht of toegestaan is of als u toestemming hebt gegeven.

 

Verwerkers / plaatsvervangende agenten kunnen zijn:

 

IT-dienstverlenende bedrijven en adviesbureaus

Bestands- en gegevensvernietigers

Telecommunicatiedienstverleners

Facturatiedienstverleners

Geldinstituten

Incassodienstverleners

Verkoop en marketing

Bedrijfsadviseurs

Accountants- en belastingadvieskantoor

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling, plaats.

 

Gegevensdoorgifte naar derde landen

 

Er vindt geen doorgifte plaats van uw sollicitatiegegevens naar landen buiten de EU/EER.

 

 1. office people Community (open sollicitatie)
 2. office people Community

 

Als u zich inschrijft in de Office People community in het kader van een open sollicitatie, stelt u ons in staat contact met u te onderhouden voor uw toekomstige carrièrepad. U ontvangt regelmatig carrièrenieuws, uitnodigingen en informatie over vak- en carrière-evenementen en speciale vacatures.

 

Als u ons uw open sollicitatie (ongevraagde sollicitatie) op een andere manier stuurt (per post of e-mail), gaan we ervan uit dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens op basis van uw overtuigende handelen en zullen we uw gegevens voorlopig accepteren om u met uw vrijwillige, geïnformeerde toestemming over te dragen aan de office people Community.

 

 1. Gegevensverzamelingen (inventarisgegevens)

 

- Aanhef (verplicht veld)

 

- Voor- en achternaam (verplicht veld)

 

- E-mailadres (verplicht veld)

 

- Telefoonnummer (verplicht veld), als u telefonisch gecontacteerd wilt worden

 

- Sollicitatiedocumenten bijv. sollicitatiebrief, CV, getuigschriften, foto.

 

De overdracht van de gegevens wordt beschouwd als een definitieve toestemming voor de verwerking van de gegevens.

 

 1. Doeleinde en rechtsgrondslag

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 

 • Om contact met u op te nemen op basis van uw open sollicitatie en, indien nodig, aanvullende informatie op te vragen

 

 • Om een aanbieding voor u te maken, indien u in aanmerking wilt komen voor een andere functie.

 

 • Om u gepersonaliseerde informatie over vacatures te sturen in overeenstemming met uw eerder gegeven toestemming.

 

Uw verzonden gegevens worden door ons alleen verwerkt in de office people Community met uw toestemming. Uw gegevens worden door ons verwijderd als u zich afmeldt voor de Office People Community of uw toestemming voor verwerking intrekt.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw voorafgaande toestemming als gebruiker in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a) AVG.

 

In het geval van een open sollicitatie met opname in onze talentpool, worden de gegevens verwerkt op basis van uw toestemming. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a) of art. 9 lid 2 sub a) en paragraaf 26 lid 2 en 3 BDSG.

 

 1. Verwijzing naar uw recht op intrekking

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan de Office People Community te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De intrekking kan in het bijzonder per e-mail worden verstuurd naar hello@office-people.com. Alle persoonsgebonden gegevens die de aanbieder voor dit doel heeft opgeslagen, worden in dit geval gewist.

 

 1. Verwijderperioden

 

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw sollicitatiegegevens te verwerken in het kader van de office people Community om u op een later tijdstip een baan te kunnen aanbieden, dan worden uw gegevens voor een periode van 2 jaar bewaard en daarna verwijderd. Tenzij u uw toestemming niet vooraf intrekt of een andere overeenkomst met ons sluit.

Voordat de bewaartermijn verstrijkt, nemen we contact met u op en vragen we u of de opslag van uw gegevens nog relevant voor u is en bieden we u de mogelijkheid om toestemming te geven voor de verdere verwerking van uw sollicitantengegevens door ons. Als we geen nieuwe toestemming ontvangen, worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de office people Community, tenzij we op grond van de wet of andere regelgeving verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. In dit geval zal de wissing pas plaatsvinden nadat de bewaarperioden zijn verstreken.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling, plaats.

 

 1. Gegevensdoorgifte naar derde landen

 

Er vindt geen doorgifte plaats van uw sollicitatiegegevens naar landen buiten de EU/EER.

 

 1. Job Agent

 

Als u de dienst Job Agent gebruikt, kunt u de provider een zoekopdracht sturen voor uw zoektocht naar een baan. De aanbieder gebruikt het e-mailadres dat u invoert om u te informeren over actuele vacatures. U krijgt de mogelijkheid om de Job Agent in het vacatureportaal te gebruiken. De afmelding is te allen tijde mogelijk.

 

 1. Gegevensverzamelingen (inventarisgegevens)

 

E-mailadres (verplicht veld)

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw voorafgaande toestemming als gebruiker in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a) AVG.

 

Varianten

 

 1. Variant met toestemming voor onbepaalde tijd

 

De aanbieder bewaart of verwerkt uw gegevens voor onbepaalde tijd totdat de zoekopdracht wordt ingetrokken.

 

 1. Variant met toestemming voor bepaalde tijd

 

Uw gegevens worden 2 jaar nadat u toestemming heeft gegeven verwijderd, tenzij u ons eerder opnieuw toestemming geeft uw gegevens te verwerken voor de Job Agent.

 

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te in te trekken. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het gedeelte Intrekking van toestemming hieronder. Als u uw toestemming intrekt, verwijdert de aanbieder de zoekopdracht in de dienst Job Agent samen met uw gegevens.

 

 1. Verwerking van technisch noodzakelijke gegevens/loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch bepaalde gegevens naar onze webserver om de inhoud van onze website op te halen.

 

We analyseren deze loggegevens ook om storingen en misbruik te controleren. Er is sprake van een storing als de site van de sollicitant niet goed functioneert. Er is bijvoorbeeld sprake van misbruik als er sprake is van onredelijke intimidatie in de zin van paragraaf 7 UWG (Duitse Wet tegen oneerlijke concurrentie). De maatregelen van de aanbieder omvatten de analyse van fouttoestanden en systeembewaking om systeembedreigingen op te sporen en zich ertegen te verdedigen.

 

De volgende gegevens worden door ons verzameld en gebruikt voor dit doel, los van andere gegevens die u aan ons doorgeeft:

 

 1. Gegevensverzameling (gebruiksgegevens)

 

- naam van de bezochte website of URL

 

- datum en tijdstip van het bezoek

 

- toegangsstatus/http-statuscode

 

- telkens overgedragen gegevens

 

- website waar de aanvraag vandaan komt

 

- browsersoftware en softwareversie

 

- bedrijfssysteem en versie

 

- access-provider

 

- IP-adres (anoniem, afgekort tot de laatste 3 cijfers)

 

- willekeurig gegenereerd sleutelnummer van de cookie of sessie

 

 1. doeleinden en rechtsgrondslagen

 

We verwerken de bovengenoemde gegevens om u in staat te stellen onze website te bezoeken en ongestoord gebruik te maken van de aangeboden functies. In zoverre is de verwerking technisch noodzakelijk.

 

De rechtsgrondslag voor de technisch noodzakelijke lees- of schrijftoegang tot uw eindapparaat (smartphone, tablet, laptop, etc.) is in dit geval paragraaf 25 lid 2 TTDSG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is ons legitieme belang om u probleemloze technische toegang tot onze website te bieden in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f) AVG.

De rechtsgrondslag voor de opslag en analyse van de gegevens is paragraaf 12 TTDSG in combinatie met art. 95 AVG en art. 6 lid 1 sub c) AVG, voor zover actie door de aanbieder vereist is om redenen van informatiebeveiliging.

Als de gegevens worden opgeslagen in logbestanden, worden de gebruiksgegevens uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Opslag daarbuiten is mogelijk in overeenstemming met de toestemmingen voor gegevensbescherming.

 

De registratie van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. U kunt uw recht op bezwaar echter uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt, zoals in het geval van anonimisering van uw IP-adres door VPN-providers.

 

Voor het verzamelen van gebruiksgegevens om het bereik te meten, is de volgende paragraaf "Gebruik van cookies door de provider voor webanalyse" gezaghebbend.

 

VII Gebruik van niet-technisch noodzakelijke cookies (verwerking van gebruiks- en verkeersgegevens om het bereik te meten en voor verdere analyses)

Afhankelijk van de verwerking waarvoor u ons eerder toestemming hebt gegeven, slaan we de volgende cookies op uw eindapparaat op:

 

Naam

 

Doeleinde

 

Cookie looptijd

 

tmss

 

Gepseudonimiseerde sessie-identificatie om het aantal bezoeken of terugkerende bezoekers te onderscheiden van nieuwe bezoekers

 

15 minuten

 

tmsu

 

Gepseudonimiseerde bezoekersidentificatie om verschillende bezoekers van elkaar te onderscheiden.

 

1 jaar, wordt bijgewerkt bij elk paginabezoek

 

tmsx

 

Opslag van de eerste pagina van de sessie en de HTTP referrer voor het analyseren van de effectiviteit van reclamemaatregelen en -kanalen

 

1 jaar

 

 • De rechtsgrondslag voor de technisch noodzakelijke lees- of schrijftoegang tot uw eindapparaat (smartphone, tablet, laptop, etc.) is in dit geval uw toestemming in overeenstemming met paragraaf 25 lid 1 TTDSG.

 

 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a) AVG.

 

We bewaren of verwerken uw gegevens gedurende de aangegeven perioden.

 

Uw recht op intrekking

 

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te in te trekken. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het gedeelte Intrekking van toestemming hieronder.

 

Wissing van de cookies

 

De aanbieder slaat uw gegevens in pseudonieme vorm op en kan niet vaststellen welke van uw persoonsgegevens hij verwerkt. Als u uw toestemming intrekt, worden de cookies gedeactiveerd. De gegevens worden niet verder verwerkt. Als u de verwerking van uw gegevens wilt stopzetten, raden we u aan de bovengenoemde cookies te wissen. Door de cookies te wissen, zorgt u ervoor dat de persoonlijke referentie die aan de cookie is gekoppeld, permanent wordt onderbroken. De gegevens worden binnen 24 uur automatisch geanonimiseerd.

 

VIII. Verwerking bij verzending van e-mails en telefonisch contact

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres en telefoonnummer op de carrièresite. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw contactaanvraag te beantwoorden.

 

Gegevensverzamelingen (inventarisgegevens):

 

- Aanhef (verplicht veld)

 

- Voor- en achternaam (verplicht veld)

 

- E-mailadres (verplicht veld)

 

- Telefoonnummer (als u telefonisch contact wilt)

 

Als u ons een e-mail stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, worden de bovengenoemde inventarisgegevens verwerkt als u deze aan de aanbieder verstrekt.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 sub a) AVG, als u de aanbieder toestemming heeft gegeven en verder ook het nastreven van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a) AVG. De legitieme belangen van de aanbieder omvatten de uitvoering van reclameactiviteiten. De aanbieder zal deze mogelijkheid echter alleen op een concreet gepaste wijze gebruiken. Als het doel van het contact een sollicitatieprocedure of het voorbereiden van een contract is, is art. 6 lid 1 sub b) AVG ook een rechtsgrondslag voor gegevensverwerking.

 

Door u verstrekte gegevens worden onmiddellijk verwijderd nadat uw aanvraag is afgehandeld of, als deze niet is afgehandeld, uiterlijk 3 maanden na het laatste contact, tenzij uw gegevens om een afzonderlijke reden langer bewaard moeten worden (bijv. het bewaren van informatie die wordt gebruikt om een contract na te komen). Het onderzoek is afgesloten wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

 

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te in te trekken. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het gedeelte Intrekking van toestemming hieronder. Als u uw toestemming intrekt, verwijdert de aanbieder de zoekopdracht in de dienst Job Agent samen met uw gegevens.

 

 1. Ontvangers van persoonsgegevens in de EU

Wij geven uw gegevens door aan de volgende bedrijven:

 

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (Verwerker/IT-support)

 

 1. Doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land

Er zijn geen plannen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ontvanger in een derde land of een internationale organisatie.

 

 1. Verwerking voor andere doeleinden

Tenzij hierboven anders vermeld, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden en niet verwerkt voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling, plaats.

 

Gegevensdoorgifte naar derde landen

 

Er vindt geen doorgifte plaats van uw sollicitatiegegevens naar landen buiten de EU/EER.

 

XIII. Rechten van betrokken personen

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid zoals hieronder beschreven. In de gevallen van paragraaf 32 e.v. BDSG 2018 bestaan deze aanspraken echter alleen voor zover de BDSG 2018 daarin voorziet.

 

 1. Recht op informatie (art. 15 AVG)

 

U heeft het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door de aanbieder worden verwerkt. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgebonden gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan (zie III.1).

 

 1. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

 

U heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.

 

 1. Recht op wissing (art. 17 AVG)

 

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 

 1. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

 

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen en we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG.

 

 1. Recht op gegevensoverdracht (art. 20 AVG)

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Recht op het indienen van een klacht (art. 77 AVG/paragraaf 19 BDSG)

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons hoofdkantoor is:

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Düsseldorf (Duitsland)

Fax: +49 (0) 211 38424-999.

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

 

 1. Recht op intrekking (art. 7 lid 3 AVG)

 

U heeft het recht om uw eenmaal aan ons gegeven toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken. Als gevolg daarvan zullen we de gegevensverwerking die gebaseerd was op deze toestemming in de toekomst niet langer voortzetten en zullen we uw gegevens onmiddellijk wissen, op voorwaarde dat er geen bewaartermijnen zijn die de wissing verhinderen.

 

 1. Recht op bezwaar (art. 7 lid 3 AVG)

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 21 AVG, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. In het geval van directe reclame heeft u als betrokken persoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling voor zover dit gepaard gaat met dergelijke directe reclame.

 

Als u gebruik wilt maken van uw recht op intrekking of bezwaar, stuurt u een e-mail naar hello@office-people.com

 

 

Cookies

U kunt uw cookie-instellingen hier wijzigen

 

Instellingen gegevensbeveiliging

 

Hier vindt u een overzicht van alle cookies die worden gebruikt. U kunt toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie laten weergeven en zo alleen bepaalde cookies selecteren. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

 

Statistieken

↑ 1 toepassing

 

Talention Analytics

Doeleinde: Statistieken

 

We gebruiken Talention Analytics om het gebruik van deze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. De verkregen statistieken kunnen worden gebruikt om het aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

 

Naam

Doeleinde

Looptijd

tmss

Geanonimiseerde sessie-identificatie om het aantal bezoeken of terugkerende bezoekers te onderscheiden van nieuwe bezoekers.

1 uur

tmsu

Geanonimiseerde bezoekersidentificatie om verschillende bezoekers van elkaar te onderscheiden.

1 jaar, wordt bijgewerkt bij elk paginabezoek

tmsx

Notitie van de eerste pagina van de sessie en de HTTP referrer voor het analyseren van de effectiviteit van reclamemaatregelen en -kanalen

1 jaar

 

Essentieel (altijd vereist)

↑ 1 toepassing

 

klaro

(altijd vereist)

Doeleinde: Essentieel

 

Opslag van informatie of de cookie-melding-banner is weergegeven en of er toestemming is gegeven.

 

Naam

Doeleinde

Looptijd

tms-cookie-consent

Slaat de toestemming van het cookie-consent op

1 jaar