Algemene Voorwaarden

 1. De firma office people Personalmanagement GmbH (hierna: “verstrekker” of “opdrachtnemer”) stelt aan de klant (hierna: “ontvanger” of “opdrachtgever”) op basis van de Duitse wetgeving voor detachering (”Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”, AÜG), de regelingen in de detacheringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden en met uitsluiting van eventueel tegenstrijdige en / of andersluidende zakelijke voorwaarden van de ontvanger, uitzendkrachten ter beschikking.

 2. De verstrekker heeft een vergunning voor onbepaalde duur om medewerkers te mogen detacheren conform § 1 par. 1 AÜG, het meest recent verstrekt door de Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Düsseldorf op 21.07.2008 in Düsseldorf (Duitsland).

 3. Door het sluiten van een detacheringsovereenkomst komt geen arbeidsrechtelijke relatie tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot stand. De personeelsdienstverlener is de werkgever van de uitzendkracht. De personeelsdienstverlener garandeert de opdrachtgever, dat uitsluitend werknemers worden gedetacheerd die een arbeidsovereenkomst met de personeelsdienstverlener hebben. De opdrachtgever garandeert, dat hij de uitzendkracht noch rechtstreeks (openlijke detachering), noch verhuld (verhulde detachering bijv. door schijnovereenkomsten) verder detacheert (geen ketenverhuur). Voor de periode waarin de werknemer wordt ingezet bij de opdrachtgever heeft de opdrachtgever het recht werkgerelateerde instructies te verstrekken. De opdrachtgever zal de uitzendkracht uitsluitend taken toewijzen die met de personeelsdienstverlener contractueel overeengekomen zijn en die aansluiten op de opleiding van de betreffende uitzendkracht. Alle overige werkgeversrechten blijven bij personeelsdienstverlener.

 4. De opdrachtgever draagt de zorgplicht in samenhang met de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de werkplek van de uitzendkracht (§ 618 BGB, § 11 par. 6 AÜG). Hij vrijwaart de personeelsdienstverlener van alle claims van de uitzendkracht en overige derden, die voortkomen uit het niet of niet voldoende nakomen van deze plicht. Voor zover voor de inzet van de uitzendkracht officiële vergunningen vereist zijn of worden, verplicht de opdrachtgever zich ertoe om deze voor begin van de werkzaamheden van de uitzendkracht te verkrijgen en deze op verzoek voor te leggen aan de personeelsdienstverlener. De opdrachtgever is ertoe verplicht om de wettelijke werkveiligheids- en ongevalpreventievoorschriften na te leven. In het bijzonder is de werkgever ertoe verplicht om conform § 5 ArbSchG voor begin van de werkzaamheden van de uitzendkracht de met uitoefening samenhangende gevaren te bepalen en passende veiligheidsmaatregelen te treffen met de huidige kennis van zaken voor aanvang van de werkzaamheden van de uitzendkracht. De uitzendkracht moet voor begin van de werkzaamheden conform § 12 ArbSchG voldoende worden geïnformeerd over veiligheid en gezondheidsbescherming op de betreffende werkplek en hij dient de bepalingen van de ArbZG voor de betreffende toepassing in het bedrijf van de opdrachtgever toe te passen. De instructie van de uitzendkracht moet door de opdrachtgever worden gedocumenteerd; er dient een kopie aan de personeelsdienstverlener te worden verstrekt. Voor inzet van de uitzendkracht gedurende meer dan 10 uur per werkdag is de goedkeuring van de personeelsdienstverlener vereist. Er mogen uitsluitend meer dan 10 uur per werkdag worden gewerkt, als er een collectieve arbeidsovereenkomst of een bedrijfsovereenkomst op basis van § 7 ArbZG is, een officiële vergunning dit toestaat of als er sprake is van een buitengewone situatie in de zin van $ 14 ArbZG. Bij werkzaamheden op zon- en feestdagen moet de personeelsdienstverlener een bewijs ter beschikking worden gesteld, dat aantoont dat het is toegestaan om werkzaamheden op zon- of feestdagen uit te oefenen. De opdrachtgever is ook ertoe verplicht om een arbeidsongeval direct te melden aan de personeelsdienstverlener en hem alle conform § 193 par. 1 SGB VII vereiste informatie ter beschikking te stellen. De personeelsdienstverlener meldt her arbeidsongeval bij de betreffende verzekering. De opdrachtgever stelt de personeelsdienstverlener onmiddellijk na de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht documentatie ter beschikking die voldoet aan de vereisten van § 6 ArbSchG. Voor het uitoefenen van zijn verplichtingen als werkgever krijgt de personeelsdienstverlener tijdens de werktijden in overleg met de opdrachtgever recht tot toegang tot de werkplekken van de uitzendkracht. De personeelsdienstverlener dient zijn medewerkers over algemeen geldende preventievoorschriften, veiligheidsregels en -aanwijzingen te informeren en scholen. Voor zover uitzendkrachten van de personeelsdienstverlener door ontbrekende of onvoldoende veiligheidsmaatregelen in het bedrijf van de opdrachtgever weigeren de werkprestatie te leveren, is de opdrachtgever ten overstaan van de personeelsdienstverlener aansprakelijk voor de daardoor ontstane verzuimperiode. Voorzieningen en maatregelen voor eerste hulp worden aangeboden door de opdrachtgever.

 5. De opdrachtgever heeft het recht om een uitzendkracht door middel van een schriftelijke verklaring tegenover de personeelsdienstverlener af te wijzen als er een reden is die de personeelsdienstverlener de mogelijkheid zou bieden een buitengewone opzegging van de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht uit te spreken (§ 626 BGB). De opdrachtgever is verplicht om de redenen voor de afwijzing gedetailleerd uiteen te zetten. In het geval van een afwijzing heeft de personeelsdienstverlener het recht om andere vaktechnisch gelijkwaardige uitzendkrachten ter beschikking van de opdrachtgever te stellen. Stelt de opdrachtgever binnen de eerste vier uur vast dat een uitzendkracht van de personeelsdienstverlener niet geschikt is voor de bedoelde werkzaamheden, dan kan hij verlangen dat de uitzendkracht wordt vervangen. De niet voldoende geschiktheid moet door de opdrachtgever worden aangetoond. Bovendien heeft de personeelsdienstverlener altijd het recht om uit organisatorische of wettelijke overwegingen aan de opdrachtgever uitbestede uitzendkrachten te vervangen door vaktechnisch gelijkwaardig gekwalificeerde uitzendkrachten. De opdrachtgever dient hierover onmiddellijk te worden geïnformeerd. Als de uitzendkracht zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig uitvoert, dan dient de opdrachtgever de personeelsdienstverlener daarover per omgaande te informeren. Blijft de directe melding door de opdrachtgever uit, dan kan geen sprake zijn van claims tegen de personeelsdienstverlener voortkomend uit het niet of niet tijdig uitvoeren van de werkzaamheden door de uitzendkracht.

 6. De personeelsdienstverlener verplicht zich ertoe om voor de voorziene werkzaamheden geschikt personeel te selecteren. Bij vereiste kwalificaties waarvoor een erkende opleiding bestaat, verplicht de personeelsdienstverlener zich ertoe om alleen personeel te selecteren en aan de opdrachtgever te detacheren dat deze opleiding heeft voltooid. Afwijkingen van deze regel moeten schriftelijk worden overeengekomen. De personeelsdienstverlener overtuigt zich ervan dat de ingezette werknemers, voor zover deze geen staatsburger van een land uit de EER of Zwitserland zijn, gerechtigd is om de activiteiten uit te voeren. Op verzoek van de opdrachtgever dient de personeelsdienstverlener toepasselijke bewijzen voor te leggen.

 7. De opdrachtnemer verplicht zich ertoe, elke door de opdrachtgever verleende opdracht voor het bemiddelen van personeel (zogenoemde rechtstreekse bemiddeling) naar eer en geweten, zorgvuldig en met een passende mate van vertrouwelijkheid volgens de volgende bepalingen uit te voeren.

  1. De opdrachtgever stelt alle voor het uitvoeren van deze opdracht vereiste informatie ter beschikking of zorgt ervoor dat de opdrachtnemer deze kan verkrijgen. Dit geldt in het bijzonder voor vacatures, eisenprofielen en de hoogte en samenstelling van betalingen voor de te vullen vacature. De documenten van en over de sollicitant die de opdrachtnemer doorgeeft aan de opdrachtgever blijven eigendom van de opdrachtnemer en moeten als de sollicitant niet in dienst worden genomen onmiddellijk aan de opdrachtnemer worden geretourneerd. De inhoud van de doorgegevens documenten is streng vertrouwelijk; doorgifte aan derden of het maken van kopieën voor eigen gebruik is niet toegestaan.

  2. Als een opdrachtgever of een conform §§ 15 ff. AktG aan hem verbonden bedrijf binnen 6 maanden na het aanleveren van personeelsrelevante gegevens of het voeren van een personeelsgesprek een arbeidscontract voor (on-)bepaalde tijd of een freelance positie aan een door de opdrachtnemer bemiddelde sollicitant, dan geldt dit als geslaagde personeelsbemiddeling. De periode van 6 maanden wordt gerekend vanaf de dag waarop de personeelsgegevens door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn verzonden. Als er geen sollicitatiedocumenten worden verzonden en er mondeling kennis wordt gemaakt in een sollicitatiegesprek waarna de sollicitant wordt aangenomen, dan begint de periode van 6 maanden op de dag van het eerste sollicitatiegesprek. De opdrachtnemer ontvangt in dit geval een bemiddelingshonorarium ter hoogte van 25% van het tussen de opdrachtgever en de bemiddelde sollicitant overeengekomen bruto jaarsalaris. Als er sollicitanten met een academische graad worden bemiddeld, bedraagt het bemiddelingshonorarium 30% van het overeengekomen bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris omvat het vaste salaris inclusief vakantiegeld, eventuele extra betalingen of andere voordelen; een variabele vergoeding wordt met 100% van het bereikte doel (gerekend op een volledig kalenderjaar) meegewogen. De opdrachtgever is ertoe verplicht om de opdrachtnemer informatie te verstreken over de hoogte van het bruto jaarsalaris door het toezenden van een kopie van de arbeidsovereenkomst en betalingsbewijzen. Als de medewerker in de eerste 6 maanden zelf ontslag neemt, biedt de opdrachtnemer aan om de functie direct opnieuw in te vullen, uitgaande van een in dit geval nog nader te bespreken vast tarief. Het honorarium voor de bemiddeling is te voldoen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

  3. De opdrachtnemer geeft geen garantie op een geslaagde bemiddeling, in het bijzonder niet binnen een tussen de partijen overeengekomen periode. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kwalificatie, kennis, geschiktheid en prestatievermogen van de aangeboden sollicitant. Aansprakelijkheid voor eventueel verzuim, onvoldoende werkprestaties, niet-verschijnen of om andere redenen is dan ook uitgesloten. Door een uitdrukkelijke, tenminste in tekstvorm opgestelde afwijzing van eventuele schadevergoedingsclaims door de opdrachtnemer begint een preclusietermijn van drie maanden, waarbinnen de opdrachtgever zijn (vermeende) claims juridisch geldend moet maken; anders komen deze te vervallen.

  4. Als de ontvanger een arbeidsovereenkomst sluit met een uitzendkracht tijdens of na diens werkzaamheden (maximaal voor een periode van 6 maanden na het einde van de detachering), dan geldt dit als personeelsbemiddeling zoals bovenstaand omschreven. De detacheerder ontvangt dan een bemiddelingshonorarium ter hoogte van 20% van het tussen de ontvanger en de uitzendkracht overeengekomen bruto jaarsalaris (samenstelling conform lid 7 punt b). Voor elke volledige maand die de uitzendkracht voorafgaand bij de ontvanger werd ingezet, wordt het bemiddelingshonorarium met 1/12 gereduceerd. Voor de informatieverplichting van de ontvanger over de hoogte van het tussen hem en de bemiddelde uitzendkracht overeengekomen bruto jaarsalaris gelden de bepalingen conform lid 7 punt b).

 8. Aangezien de uitzendkrachten hun werkzaamheden uitoefenen onder leiding van en toezicht door de opdrachtgever, is de personeelsdienstverlener niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het uitvoeren van hun werkzaamheden of naar aanleiding daarvan. De opdrachtgever pleit de personeelsdienstverlener vrij van alle eventuele claims door derden in samenhang met de uitoefening van de door uitzendkrachten uitgevoerde werkzaamheden. Ook is de aansprakelijkheid van de persoonsdienstverlener en diens wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers beperkt tot gevallen van kwade opzet en grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor schades aan leven, lichaam of gezondheid. Dit betreft zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheidsaspecten, in het bijzonder in het geval van verzuim, onmogelijkheid, onvermogen, plichtsverzuim of niet-toegestane handeling. De personeelsdienstverlener is niet aansprakelijk voor behaalde arbeidsresultaten of veroorzaakte schade door de uitzendkracht door het uitoefenen van of vanwege hun activiteit en ook niet voor schade die de opdrachtgever lijdt door afwezigheid of te late aanwezigheid van de uitzendkracht. De opdrachtgever vrijwaart de personeelsdienstverlener van alle vorderingen die ontstaan als de opdrachtgever de verplichtingen en waarborgen uit de detacheringsovereenkomst niet naleeft (bijv. controle- en meldingsverplichtingen). De personeelsdienstverlener verplicht zich ertoe, zich tegenover eventuele claimers op eenduidige uitsluitingstermijnen te beroepen.

 9. Alle door de personeelsdienstverlener genoemde tarieven zijn nettotarieven. De personeelsdienstverlener zal de opdrachtgever na het beëindigen van de detacheringsovereenkomst - bij voortdurende detachering wekelijks - een rekening sturen met gespecificeerde btw, tenzij de partijen uitdrukkelijk een afwijkende procedure overeenkomen. De facturatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren, waarbij tenminste de overeengekomen werktijd in rekening wordt gebracht. De werkuren voor elke uitzendkracht dient door registratie te worden aangetoond, die per uitzendkracht wekelijks moet worden ingevuld en door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever na inhoudelijke controle moet worden ondertekend. De uitzendkrachten moeten hiervoor de door de opdrachtgever voorgeschreven instrumenten ( (elektronische) werktijdregistratie) gebruiken, voor zover deze bestaan. De opdrachtgever is ertoe verplicht om het snel opstellen van werktijdregistratierapporten mogelijk te maken. De rapportages moeten begin- en eindtijd van de dagelijkse werktijd en pauzes bevatten. Overuren moeten afzonderlijk worden geregistreerd. De gefactureerde bedragen dienen direct na de door de personeelsdienstverlener opgestelde facturering - zonder kortingen - te worden voldaan. De opdrachtgever is in verzuim als het gefactureerde bedrag niet binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur op de bankrekening van de personeelsdienstverlener is aangekomen. Een aanmaning is niet vereist. § 288 BGB wordt toegepast. De opdrachtgever behoudt hierbij het recht om aan te tonen, dat geen of geringere schade bij de personeelsdienstverlener is ontstaan. De door de personeelsdienstverlener uitzendkrachten zijn niet bevoegd om voorschotten of betalingen aan te nemen op de door de personeelsdienstverlener verstrekte facturen. Betalingen aan de uitzendkracht hebben geen werking voor de overeenkomst. Als de opdrachtgever (deels) in verzuim is met de betaling van de vergoeding, dan is ook de vergoeding voor alle nog niet in rekening gebrachte uren, die de opdrachtgever op een werktijdregistratie al heeft bevestigd, direct betaalbaar. De personeelsdienstverlener heeft het recht om de geleverde diensten te weigeren bij het uitblijven van de betaling. De opdrachtgever heeft niet het recht om ten overstaan van de personeelsdienstverlener aftrekposten in mindering te brengen of een deel van de betaling achter te houden, tenzij de door de opdrachtgever geldend gemaakt tegenvordering onomstreden en rechtsgeldig vastgesteld is. De opdrachtgever mag vorderingen van de personeelsdienstverlener niet overdragen aan derden.

 10. De contractpartijen verplichten zich ertoe om alle gedurende hun samenwerking bekend geworden informatie, met inbegrip van alle persoonsgegevens, over de uitzendkracht strikt vertrouwelijk te behandelen. Hetzelfde geldt voor alle verworven kennis over interne procedures en processen van de contractpartijen. Uitgezonderd hiervan zijn alle gegevens en informatie, die voor de hand liggen of die algemeen bekend zijn. De contractpartijen verplichten zich ertoe om de verkregen informatie, gegevens en kennis met uiterste zorgvuldigheid te behandelen. Zij nemen maatregelen die ter bescherming van de informatie en gegevens vereist zijn, tenminste dergelijke maatregelen waarmee zij bijzonder gevoelige informatie over hun eigen bedrijf beschermen. Zij verplichten zich ertoe de betrokken informatie en gegevens uitsluitend voor het doeleinde van de overeengekomen prestatie te verwerken en deze noch anderszins te gebruiken, noch aan derden door te geven of toegankelijk te maken. De contractpartijen verplichten zich daarnaast tot het naleven van de vereisten van privacywetgeving en de AVG. De betreffende medewerker is verplicht tot geheimhouding. De in dit punt vastgelegde verplichtingen blijven ook geldig na beëindiging van de samenwerking van de partijen. De opdrachtgever verplicht zich ertoe de hem bekend geworden informatie en gegevens per omgaande te verwijderen, voor zover dat niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen. Van de personeelsdienstverlener verkregen gegevensdragers moeten worden teruggegeven of vernietigd. Wij wijzen er in het bijzonder op, dat u volgens de geldende privacybepaling ertoe verplicht bent, de door u aan ons bekend gemaakte persoonsgegevens over onze werknemers te verwijderen, zodra het doeleinde van de gegevensverwerking vervallen is en er geen wettelijk verplichting bestaat om de gegevens langer op te slaan. U verklaard zich bij deze akkoord met het naleven van deze regels.

 11. Wijzigingen en aanvullingen van de detacheringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig in schriftelijke vorm. Dit geldt ook voor een wijziging van deze voorwaarde zelfs. In plaats van de schriftelijke vorm mag ook gebruik worden gemaakt van de elektronische vorm (§ 126a BGB). De door de personeelsdienstverlener gedetacheerde uitzendkrachten zijn niet bevoegd om wijzigingen, aanvullingen of nevenovereenkomsten van de detacheringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden overeen te komen met de opdrachtgever.

 12. De bevoegde rechtbank voor strijdigheden die voortkomen uit of verband houden met deze overeenkomst tussen de personeelsdienstverlener en de opdrachtgever is de rechtbank in Münster (Duitsland). De personeelsdienstverlener kan zijn belangen bovendien ook bij de bevoegde rechtbank op de locatie van de opdrachtgever doen gelden. Voor alle juridische overeenkomsten tussen de personeelsdienstverlener en de opdrachtgever geldt uitsluitend het geldende recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

 13. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een op basis daarvan gesloten overeenkomst volledig of deels onwerkzaam zou blijken te zijn of worden, dan heeft dit geen effect op de overige bepalingen. De onwerkzame bepaling wordt vervangen door een vergelijkbare bepaling die zo goed mogelijk is afgestemd op het economische doeleinde.