Juridische mededeling

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60
48143 Münster
Duitsland

Telefoon +49 (0) 251 / 135342-0
Fax +49 (0) 251 / 135342-10
E-mail muenster@office-people.de
Online www.office-people.de

Bevoegde vertegenwoordiger
Mahmut Akköse (CEO)

Verantwoordelijk voor de inhoud
Mahmut Akköse (CEO)

Handelsregister
HR B 10374

Bevoegde rechtbank
Amtsgericht Münster

Concept en uitvoering

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Wiesbaden (Duitsland)
www.alkima.de

Finanzamt Münster

Bel. nr. 5337 / 5916 / 0744
Btw-nr. DE 235963513

Toezichthoudende instantie

Agentur für Arbeit Düsseldorf
Regionale Directie NRW
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Düsseldorf (Duitsland)

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Inhoud van het online aanbod

  De auteur geeft geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie dan wel door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie is veroorzaakt, is per definitie uitgesloten tenzij sprake is van opzettelijk of grof nalatig gedrag door de auteur.

  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om delen van de site of de volledige site zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 2. Verwijzingen en snelkoppelingen

  Bij rechtstreekse en indirecte verwijzingen naar derde websites (”hyperlinks”), waarvoor de auteur geen verantwoording draagt, zou van aansprakelijkheid uitsluitend sprake kunnen zijn, als de auteur kennis heeft van de inhoud en hij technisch in staat zou zijn en redelijkerwijs van hem kan worden verwacht, het gebruik daarvan bij illegale inhoud te voorkomen.

  De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk dat op het tijdstip waarop de link werd ingesteld geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te herkennen was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/gekoppelde pagina's, waaraan na het plaatsen van de link veranderingen zijn aangebracht. Deze constatering geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen en voor plaatsingen door derden in door de auteur aangeboden gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, maillijsten en alle andere soorten databank waarop externe schrijftoegangen mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd verantwoordelijk en niet de aanbieder van de pagina die door middel van links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

 3. Auteurs- en handelsmerkrecht

  De auteur probeert in alle publicaties de auteursrechten voor het gebruikte beeldmateriaal, geluidsmateriaal, videomateriaal en tekstmateriaal na te leven, door hem zelf gemaakt beeldmateriaal, geluidsmateriaal, videomateriaal en tekstmateriaal te gebruiken of licentievrij beeldmateriaal, geluidsmateriaal, videomateriaal en tekstmateriaal te gebruiken.

  Alle op de website genoemde en eventueel door derde beschermde merk- en handelstekens zijn onverminderd onderhevig aan de bepalingen van het toepasbare handelsmerkrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke eigenaars. Door het handelsmerken te noemen, mag er niet van worden uitgegaan dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

  Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte inhoud blijft volledig bij de auteur van de pagina. Reproductie of gebruik van dergelijk beeldmateriaal, geluidsmateriaal, videomateriaal of tekstmateriaal in andere elektronische publicaties of drukwerk is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 4. Gegevensbescherming

  Voor zover er op de website mogelijkheden bestaan om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), dan worden deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis door de gebruiker prijsgegeven. Het gebruik maken en betalen van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder dergelijke gegevens in te voeren dan wel door geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem in te voeren. Het gebruik van de voor de colofon of dergelijke informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen verzenders van zogenoemde spammails zijn bij overtreding van dit verbod uitdrukkelijke voorbehouden.

 5. Juridische geldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van de website worden beschouwd die naar deze pagina verwijst. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de huidige wetgeving, dan heeft dit geen uitwerking op de overige delen ervan en blijft deze onverminderd geldig.