Правна информация

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60
48143 Münster
Германия

Тел. +49 (0) 251 / 135342-0
Факс +49 (0) 251 / 135342-10
Имейл muenster@office-people.de
Уебсайт www.office-people.de

Упълномощен представител
Mahmut Akköse (CEO)

Отговорен за съдържанието
Mahmut Akköse (CEO)

Търговски регистър
HR B 10374

Компетентен съд
Районен съд Мюнстер

Концепция и реализация

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Wiesbaden
www.alkima.de

Данъчна служба Мюнстер

Данъчен номер 5337 / 5916 / 0744
ИН по ДДС DE 235963513

Надзорен орган

Агенция по заетостта в Дюселдорф
Аутсорсинг RD NRW
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Düsseldorf

Отказ от отговорност

 1. Съдържание на онлайн офертата

  Авторът не носи отговорност за актуалността, верността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Исковете за отговорност срещу автора, свързани с имуществени или неимуществени вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неправилна или непълна информация, се изключват по принцип, доколкото няма доказана умишлена или груба небрежност от страна на автора.

  Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без отделно обявление, както и да прекратява публикуването временно или окончателно.

 2. Препратки и връзки

  В случай на преки или косвени препратки към външни уебсайтове („хипервръзки“), които са извън зоната на отговорност на автора, авторът може да бъде подведен под отговорност само ако е бил наясно със съдържанието и е било технически възможно и разумно да предотврати използването на незаконно съдържание.

  Авторът изрично декларира, че не е забелязано незаконно съдържание на свързаните страници към момента на създаване на връзката. Авторът няма никакво влияние върху настоящото и бъдещо оформление, съдържанието или авторството на страниците, към които са препратките. Поради това с настоящото той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани страници, които са били променени след поставянето на връзката. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки в собствения уебсайт на автора, както и за вписванията на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, директории за връзки, пощенски списъци и всички други форми на бази данни, създадени от автора, до които е възможен външен достъп. Отговорност за незаконно, неточно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, носи единствено доставчикът на страницата, към която се прави препратка, а не лицето, което просто препраща към съответната публикация чрез връзки.

 3. Закон за авторското право и търговските марки

  Авторът се стреми да спазва авторските права на графики, звукови документи, видеоматериалите и текстове, използвани във всички публикации, да използва графики, звукови документи, видеоматериалите и текстове, които е създал сам или да използва графики, звукови документи, видеоматериали и текстове без лиценз.

  Всички имена на марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, подлежат без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на дадена търговска марка не означава, че тя не е защитена от правата на трети страни!

  Авторските права върху публикувани обекти, създадени от самия автор, остават единствено за автора на страниците. Възпроизвеждането или използването на такива графики, звукови документи, видео поредици и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на автора.

 4. Защита на данни

  Ако е предоставена възможност за въвеждане на лични или служебни данни (имейл адреси, имена, адреси), въвеждането на тези данни се извършва от страна на потребителя на изрично доброволна основа. Използването и заплащането на всички предлагани услуги са разрешени - ако и доколкото това е технически възможно и разумно - без да се посочват никакви лични данни или при посочване на анонимизирани данни или псевдоним. Използването на данните за контакт, публикувани в импресум, или сравнима информация като пощенски адреси, телефонни и факс номера и имейл адреси от трети страни с цел изпращане на информация, която не е изрично поискана, не е разрешено. Ние изрично си запазваме правото да предприемем правни действия срещу подателите на така наречените спам съобщения в случай на нарушения на тази забрана.

 5. Правна валидност на този отказ от отговорност

  Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от уебсайта, от който е направена препратка към тази страница. Ако части или отделни формулировки от този текст не отговарят, вече не отговарят или не отговарят напълно на приложимото правно положение, останалите части от документа остават незасегнати по отношение на съдържанието и валидността си.