office people Personalmanagement GmbH

Koenigsstr. 60
48143 Minster
Nemačka

telefon +49 (0) 251 / 135342-0
telefaks +49 (0) 251 / 135342-10
imejl adresa muenster@office-people.de
veb stranica www.office-people.de

ovlašćeni zastupnik
Mahmut Akköse (CEO)

lice odgovorno za sadržaj
Mahmut Akköse (CEO)

privredni registar
HR B 10374

nadležni sud
Okružni sud u Minsteru

Koncept i realizacija

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Vizbaden
www.alkima.de

Poreska uprava u Minsteru

PIB 5337 / 5916 / 0744
Identifikacioni br. poreza na promet DE 235963513

Nadzorni organ

Zavod za zapošljavanje Diseldorf
Autsorsing Regionalna direkcija Severna Rajna-Vestfalija
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Diseldorf

Odricanje od odgovornosti

 1. Sadržaj onlajn ponude

  Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Tužbe protiv autora u vezi sa materijalnom ili nematerijalnom štetom prouzrokovanom upotrebom ili neupotrebom pruženih informacija odn. korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija načelno su isključene, osim ako se može dokazati da je autor postupao sa namerom ili grubim nemarom.

  Sve ponude su neobavezujuće. Autor zadržava izričito pravo da izmeni, dopuni ili izbriše delove stranica ili celu ponudu bez prethodne najave ili da privremeno ili trajno obustavi objavljivanje.

 2. Preusmeravanja i linkovi

  U slučaju direktnih ili indirektnih preusmeravanja na spoljne veb-stranice („hiperveze“), koje su izvan oblasti odgovornosti autora, odgovornost bi stupila na snagu isključivo ako je autor bio upoznat sa sadržajem i ako mu je bilo tehnički moguće i razumno da spreči korišćenje nelegalnog sadržaja.

  Autor ovim izričito izjavljuje da se na povezanim stranicama nije mogao uočiti nikakav nelegalni sadržaj u vreme kreiranja linkova. Autor nema nikakav uticaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo linkovanih/povezanih stranica. Stoga se autor ovim izričito distancira od svih sadržaja svih linkovanih/povezanih stranica koje su izmenjene nakon kreiranja linkova. Ova izjava se odnosi na sve linkove i usmeravanja postavljena na sopstvenoj veb-stranici, kao i na unose trećih lica u knjigama gostiju, forumima za diskusiju, direktorijumima linkova, mejling listama i svim drugim oblicima baza podataka koje je postavio autor, a čiji sadržaj se može modifikovati eksterno. Urednik stranice na koju se upućuje isključivo je odgovoran za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

 3. Zakon o autorskim pravima i žigovima

  Autor nastoji da u svim publikacijama poštuje autorska prava upotrebljenih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova, da koristi grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da koristi grafiku, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove bez licence.

  Svi brendovi i žigovi koji se pominju na veb-stranici i eventualno oni koji su zaštićeni od strane trećih lica bez ograničenja podležu odredbama važećeg zakona o žigovima i imovinskim pravima odgovarajućeg registrovanog vlasnika. Na osnovu prostog pominjanja ne treba izvoditi zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica!

  Autorska prava nad objavljenim objektima koje je kreirao sam autor ostaju isključivo autoru stranica. Nije dozvoljeno umnožavanje ili korišćenje takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama bez izričite saglasnosti autora.

 4. Zaštita podataka

  Ukoliko na internet stranici postoji mogućnost za unos ličnih ili poslovnih podataka (imejl adrese, imena, adresa), unos ovih podataka se odvija na izričito dobrovoljnoj osnovi. Korišćenje i plaćanje svih ponuđenih usluga – ukoliko je to tehnički moguće i razumno – dozvoljeno je bez davanja takvih podataka odn. uz davanje anonimnih podataka ili pseudonima. Nije dozvoljeno korišćenje kontakt podataka objavljenih u impresumu ili slično, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i fakseva, kao i imejl adrese, za slanje informacija koje nisu izričito tražene. Izričito zadržavamo pravo da preduzmemo pravne radnje protiv pošiljalaca takozvane neželjene pošte u slučaju kršenja ove zabrane.

 5. Pravovaljanost ovog odricanja od odgovornosti

  Ovo odricanje od odgovornosti treba da se smatra delom veb-stranice sa koje se vrši upućivanje na ovu stranicu. Ako delovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali delovi dokumenta ostaju nepromenjeni u svom sadržaju i validnosti.