Nota prawna

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60
48143 Münster
Niemcy

Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0
Faks: +49 (0) 251 / 135342-10
E-mail: muenster@office-people.de
Strona internetowa: www.office-people.de

Osoba uprawniona do reprezentowania:
Mahmut Akköse (CEO)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Mahmut Akköse (CEO)

Rejestr handlowy:
HR B 10374

Sąd właściwy:
Sąd Rejonowy w Münster

Pomysł i realizacja:

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Wiesbaden
www.alkima.de

Urząd Skarbowy w Münster

Numer identyfikacji podatkowej: 5337 / 5916 / 0744
VAT-UE: DE 235963513

Organ nadzoru

Agencja Pracy w Düsseldorfie
Outsourcing RD NRW
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Düsseldorf

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Treść oferty internetowej

  Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość oferowanych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie można udowodnić winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony autora.

  Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do tymczasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

 2. Odnośniki i linki

  W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłączy”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności istniałby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy tych treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.

  Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na podlinkowanych stronach nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły układ, zawartość lub autorstwo podlinkowanych stron. Z tego powodu autor niniejszym wyraźnie odcina się od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linków. Niniejszy zapis znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich linków i odnośników umieszczonych w treści stron internetowych, jak również w przypadku treści osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych, w zestawieniach linków, w listach mailingowych, jak również w przypadku wszystkich innych form baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp. Za nielegalne, nieprawidłowe albo niekompletne treści, zaś w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie podmiot, który jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

 3. Prawa autorskie i prawo znaków towarowych

  Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

  Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w treści stron internetowych i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!

  Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie albo wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest niedozwolone.

 4. Ochrona danych

  Jeśli w treści stron internetowych istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (takich jak adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych przez użytkownika odbywa się jednoznacznie dobrowolnie. Korzystanie z wszystkich usług i opłacanie ich jest dozwolone – o ile jest to z technicznego punktu widzenia możliwe i uzasadnione – także bez podawania takich danych osobowych lub podając zanonimizowane dane lub pseudonim. Wykorzystywanie opublikowanych w nocie prawnej lub w podobny sposób danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów, faksów i adresów e-mail, przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podejmowania kroków prawnych wobec nadawców tzw. SPAMU w przypadku naruszenia niniejszego zakazu.

 5. Doniosłość prawna wyłączenia odpowiedzialności

  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło odesłanie na tę stronę. Gdy części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w całości obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona