Общи условия

 1. Фирма office people Personalmanagement GmbH (наричана по-долу „агенцията“ или „изпълнител“) предоставя на клиента (наричан по-долу: „компания клиент“ или „възложител“) временни работници въз основа на разпоредбите, определени в Закона за лизинга на служители (AÜG), разпоредбите в Договора за лизинг на служители (AÜV) и на настоящите Общи условия (AGB) като се изключват всички противоречащи и/или различни условия на компанията клиент.

 2. Агенцията притежава безсрочно разрешение за временна заетост в съответствие с § 1 ал.1 AÜG, последно издадено от Федералната агенция по заетостта, Агенция по заетостта в Дюселдорф, на 21.07.2008 в Дюселдорф

 3. Сключването на AÜV не установява трудово правоотношение между временния работник и възложителя. Доставчикът на услуги за набиране на персонал е работодател на временния работник. Доставчикът на услуги за набиране на персонал гарантира на възложителя, че ще бъдат предоставени само служители, които са в трудови правоотношения с доставчика на услуги за набиране на персонал. Възложителят гарантира, че няма да предоставя на други временни работници нито открито (оповестено предоставяне на временни работници), нито тайно (тайно предоставяне на работници, напр. фиктивни договори за работа) (без верижен лизинг). За времето на работа при възложителя, упражняването на трудовото право за издаване на инструкции, свързани с работата, принадлежи на възложителя. Възложителят възлага на временния работник само такива дейности, които са предмет на сферата на дейност, договорена с доставчика на услуги за набиране на персонал, и които съответстват на квалификацията на съответния временен работник. В останалата част правото за даване на насоки остава за доставчика на услуги за набиране на персонал.

 4. Възложителят поема задължението да полага грижи във връзка с мерките за безопасност на труда на мястото на работа на временния работник (§ 618 BGB, § 11, ал. 6 AÜG). В това отношение той освобождава доставчика на услуги за набиране на персонал от всички искове на временния работник и други трети страни, произтичащи от неизпълнение или недостатъчно изпълнение на това задължение. Ако се изискват или ще се изискват официални разрешителни за разполагането на наетите служители, възложителят се задължава да получи такива разрешителни преди началото на заетостта на временните работници и да представи разрешителното на доставчика на услуги за персонала при поискване. Възложителят е длъжен да спазва законовите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд и предотвратяване на злополуки. По-специално, възложителят е длъжен да определи опасностите, свързани с работата на временния работник, в съответствие с § 5 ArbSchG, преди временният работник да започне работа, и да предприеме подходящи защитни мерки в съответствие със състоянието на техниката, преди временният работник да започне работа, да предостави на временния работник достатъчен и подходящ инструктаж за безопасност и опазване на здравето на съответното работно място в съответствие с § 12 ArbSchG, преди да започне работа, и да приложи разпоредбите на ArbZG за съответното назначение в предприятието на възложителя. Възложителят документира инструктажа на временните работници и предава копие от него на доставчика на услуги за набиране на персонал. Наемането на временен работник за повече от 10 часа на работен ден изисква консултация с доставчика на услуги за набиране на персонал. Работа над 10 часа на работен ден е разрешена само ако колективен трудов договор или фирмен договор, основан на колективен трудов договор на възложителя съгласно § 7 ArbZG, или официално разрешение предвижда това като допустимо или ако е налице изключителен случай по смисъла от § 14 ArbZG; в случай на работа в неделя или на официални празници, доказателствен документ за това трябва да бъде предоставен на доставчика на услуги за набиране на персонал, което показва, че има разрешение за нареждане на работа в неделя или на официални празници. Възложителят също така е длъжен незабавно да съобщи за трудова злополука на доставчика на услуги за набиране на персонал и да му предостави цялата информация, изисквана съгласно § 193, ал. 1 SGB VII. Доставчикът на услуги за набиране на персонал докладва трудовата злополука на отговорната застрахователна институция срещу злополука. Възложителят предоставя на доставчика на услуги за набиране на персонал документация, отговаряща на изискванията на раздел 6 от ArbSchG, незабавно след назначаването на временния работник. За да изпълнява задълженията си на работодател, доставчикът на услуги за набиране на персонал получава право на достъп до работните места на служителите през работното време след съгласуване с възложителя. Доставчикът на услуги за набиране на персонал трябва да информира и инструктира своите служители относно общоприложимите разпоредби за предотвратяване на злополуки, правила за безопасност и инструкции. Ако временните работници на доставчика на услуги за набиране на персонал откажат да извършат работа поради липса или неподходящо оборудване или предпазни мерки за безопасност в предприятието на възложителя, възложителят е отговорен пред доставчика на услуги за набиране на персонал за произтичащия от това престой. Средствата и мерките за първа помощ се осигуряват от възложителя.

 5. Възложителят има право да откаже временен работник чрез писмена декларация до доставчика на услуги за набиране на персонал, ако има причина, която би дала право на доставчика на услуги за набиране на персонал за извънредно прекратяване на трудовото правоотношение с временния работник (§ 626 BGB). Възложителят е длъжен да изложи подробно причините за отхвърлянето. В случай на отхвърляне, доставчикът на услуги за набиране на персонал има право да предостави на възложителя други временни работници със същото професионално ниво. Ако възложителят установи в рамките на първите четири часа, че временен работник от доставчика на услуги за набиране на персонал не е подходящ за предвидената работа, той може да поиска временният работник да бъде заменен. Липсата на годност трябва да бъде съответно доказана от възложителя. Освен това доставчикът на услуги за персонала има право по всяко време да замени временните работници, предоставени на възложителя по организационни или правни причини, и да назначи временни работници със същата или сравнима професионална квалификация. Възложителят трябва да бъде информиран за това незабавно. Ако наетият служител не поеме дейността си при възложителя или не я поеме своевременно, възложителят незабавно ще информира доставчика на услуги за набиране на персонал за това. Ако възложителят не отправи незабавно уведомление, той няма право на никакви претенции към доставчика на услуги за набиране на персонал, произтичащи от и във връзка с факта, че временният работник не е започнал работа или не я е започнал своевременно.

 6. Доставчикът на услуги за набиране на персонал се задължава да подбере подходящ персонал за предвидената работа. В случай на заявени квалификации, за които съществува признато професионално обучение, доставчикът на услуги за набиране на персонал се задължава да подбере и предостави на възложителя само персонал, който е завършил успешно това професионално обучение. Всичко различно трябва да бъде договорено в писмен вид. Доставчикът на услуги за набиране на персонал гарантира, че назначените служители, освен ако не са граждани на държава от ЕИП или Швейцария, имат право да поемат дейността въз основа на разпоредбите на законодателството, отнасящо се до чуждите граждани. По искане на възложителя доставчикът на услуги за набиране на персонал трябва да предостави съответните удостоверяващи документи.

 7. Изпълнителят се задължава да изпълнява всяка поръчка на възложителя за предоставяне на персонал (т.нар. пряко назначаване) добросъвестно, внимателно и при спазване на конфиденциалността в съответствие със следните разпоредби.

  1. Възложителят му предоставя цялата необходима информация за изпълнение на поръчката или дава възможност тя да бъде получена от изпълнителя. Това се отнася по-специално за описанията на длъжностите, профилите на длъжностите и размера и състава на възнаграждението за длъжността, която трябва да бъде заета. Документите от и за кандидата, които изпълнителят изпраща на възложителя, остават собственост на изпълнителя и трябва да бъдат върнати на изпълнителя незабавно, ако кандидатът не бъде нает. Съдържанието на представените документи трябва да се третира като строго поверително; не се разрешава разкриването им на трети страни и правенето на копия за собствена употреба.

  2. Ако възложителят или свързано с него дружество, съгласно §§ 15 и следващите от AktG (Германски закон за акционерните дружества), установи (не)срочно трудово правоотношение или правоотношение със служител на свободна практика с кандидат, нает от изпълнителя, в рамките на 6 месеца след предоставяне на данни, свързани с персонала, или провеждане на интервю с персонала, това се счита за успешен подбор. Шестмесечният срок се изчислява от деня, в който изпълнителят изпрати документите на персонала на възложителя. Ако документите на кандидата не са изпратени, а в резултат на устен контакт от страна на изпълнителя е проведено интервю и впоследствие кандидатът е нает на работа, шестмесечният срок започва да тече от датата на първото интервю. В този случай изпълнителят получава такса за настаняване в размер на 25% от брутния годишен доход, договорен между възложителя и назначения кандидат. При назначаване на кандидати с академични степени се начислява такса за посредничество в размер на 30% от договорената брутна годишна заплата. Брутният годишен доход включва фиксираната заплата, включително възнаграждението за отпуск и коледния бонус, всички специални плащания и други непарични облаги; променливото възнаграждение се взема предвид с цел постигане на 100% (изчислено за пълна календарна година). Възложителят е длъжен да предостави на изпълнителя информация за размера на брутния годишен доход, като изпрати копие от трудовия договор и ведомостите за възнаграждение. Ако служителят подаде оставка през първите 6 месеца, изпълнителят трябва да предложи незабавен заместник въз основа на фиксирана цена, която се договаря в този случай. Таксата за посредничество се заплаща при сключване на трудовия договор.

  3. Изпълнителят не гарантира, че посредничеството ще бъде успешно, по-специално не в рамките на срока, договорен между страните. Изпълнителят не поема никаква отговорност за квалификацията, знанията, пригодността и ефективността на назначения кандидат. Поради това се изключва отговорност за всякакви пропуснати ползи от работа, неизпълнение на служебните задължения, неявяване на работа или по други причини. С изричното отхвърляне на всякакви претенции за обезщетение от страна на изпълнителя, направено поне в текстова форма, започва да тече тримесечен преклузивен срок, в рамките на който възложителят трябва да предяви своите (предполагаеми) претенции в съда; в противен случай те се погасяват по давност.

  4. Ако компанията клиент сключи трудов договор с временно нает работник по време на или след назначаването (но за максимален срок от 6 месеца след края на назначаването), това се счита за посредничество за наемане на работа в горния смисъл. В този случай агенцията получава такса за посредничество в размер на 20% от брутния годишен доход, договорен между компанията клиент и назначения временен работник (състав съгл. точка 7 буква b). За всеки пълен месец, през който временният работник е бил назначен преди това при компанията клиент, таксата за посредничество се намалява с 1/12. Задължението на компанията клиент да предостави информация за размера на брутния годишен доход, договорен между компанията клиент и назначения временен работник, се урежда от разпоредбите на точка 7 буква b).

 8. С оглед на факта, че наетите служители извършват дейността си под ръководството и надзора на възложителя, доставчикът на услуги за набиране на персонал не носи отговорност за вреди, причинени от тях при упражняване или по повод на дейността им. Възложителят обезщетява доставчика на услуги за набиране на персонал за всякакви искове, предявени от трети страни във връзка с изпълнението и осъществяването на дейностите, възложени на временните работници. Във всички останали случаи отговорността на доставчика на услуги за набиране на персонал и неговите законни представители и пълномощници се ограничава до умисъл и груба небрежност. Това ограничение на отговорността не се прилага за щети, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето. Това се отнася както за законовата, така и за договорната отговорност, по-специално в случаите на неизпълнение, невъзможност, неспособност, нарушение на задължения или правонарушение. Преди всичко доставчикът на услуги за набиране на персонал не носи отговорност за вреди, причинени от тях при упражняване или по повод на дейността им, или за вреди, причинени на възложителя от ненавременното изпълнение или отсъствието на временните работници. Възложителят трябва да обезщети доставчика на услуги за набиране на персонал за всички искове, възникнали за доставчика на услуги за набиране на персонал поради нарушение от страна на възложителя на гаранциите и задълженията, произтичащи от AÜV (напр. задължения за контрол и уведомяване). Доставчикът на услуги за набиране на персонал се задължава да се позове на съответните преклузивни срокове по отношение на всички ищци.

 9. Всички ставки за заплащане, посочени от доставчика на услуги за набиране на персонал, са нетни стойности. В края на AÜV доставчикът на услуги за набиране на персонал издава фактура на възложителя - в случай на продължаващо назначение на седмична база - в която се посочва законоустановеният данък добавена стойност, освен ако страните изрично не се договорят за друг начин на фактуриране. Разплащането се извършва въз основа на действително отработените часове, като се отчита най-малко договореното оперативно работно време. Работното време на всеки нает служител се документира с отчети за дейността, които се попълват ежеседмично за всеки нает служител и се подписват от упълномощен представител на възложителя след фактическа проверка. За тази цел наетите служители използват инструментите, предоставени от възложителя (запис на работното време/електронно записване на работното време), доколкото те са налични. Възложителят е длъжен да осигури своевременно издаване на отчетите за дейността. Отчетите за дейността трябва да показват началото и края на дневното работно време с почивките. Часовете извънреден труд се посочват отделно. Сумите по фактура са дължими незабавно - без приспадане - след получаване от възложителя на извлечението от сметката, издадено от доставчика на услуги. Възложителят е в неизпълнение на задълженията си, ако сумата по фактурата не е постъпила във фирмената сметка на доставчика на услуги за набиране на персонал в срок от 10 календарни дни от получаването на фактурата. Не е необходимо предварително напомняне. Прилага се § 288 от BGB. В този случай възложителят има право да докаже, че доставчикът на услуги за набиране на персонал не е претърпял никаква вреда или не е претърпял вреда в такъв размер. Временните работници, назначени от доставчика на услуги за набиране на персонал, нямат право да получават аванси или плащания по извлечения от сметки, издадени от доставчика на услуги за набиране на персонал. Плащанията към временния работник нямат ефект на изпълнение. Ако възложителят е в (частично) просрочие с плащането на възнаграждението, възнаграждението за всички часове, за които все още не е издадена фактура и чието завършване възложителят вече е потвърдил с подписа си върху отчета за дейността, става незабавно дължимо. Доставчикът на услуги за набиране на персонал има право да откаже изпълнение в случай на неплащане от страна на възложителя. Възложителят няма право да прихваща вземания срещу вземания на доставчика на услуги за набиране на персонал или да предявява право на задържане, освен ако предявеното от възложителя насрещно вземане е безспорно или е установено по съдебен ред. Възложителят няма право да прехвърля вземания на доставчика на услуги за набиране на персонал на трети лица.

 10. Договарящите се страни се задължават да третират цялата информация, която им е станала известна по време на сътрудничеството, включително всички лични данни на предоставените временни работници, като строго поверителна. Същото важи и за всички придобити знания за вътрешни бизнес сделки и работни процеси на договарящите се страни. От това се изключват всички данни и информация, които са очевидни или общоизвестни. Договарящите се страни се задължават да третират получената информация, данни и знания изключително внимателно. Те предприемат необходимите предпазни мерки за защита на информацията и данните и поне такива, които са необходими за защита на особено чувствителна информация за собствения им бизнес. Освен това се задължават да обработват получената информация и данни изключително за целите на договореното предоставяне на услугата и да не ги използват за никакви други цели, нито да ги препращат на трети страни или да ги правят достъпни за тях. Страните по договора се задължават също така да спазват изискванията на законите за защита на данните и на ОРЗД. Съответните служители са задължени да пазят в тайна данните. Задълженията, посочени в настоящата точка, остават в сила и след прекратяване на сътрудничеството между страните. Възложителят се задължава да изтрие незабавно информацията и данните, за които е узнал след прекратяването на договора, при условие че не съществуват законови задължения за запазване на данни. Носителите на данни, получени от доставчика на услуги за набиране на персонал, трябва да бъдат върнати или унищожени. Бихме искали да отбележим по-специално, че в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните сте длъжни да изтриете личните данни на нашите служители, които сме ви предоставили, веднага щом целта на обработката на данните престане да бъде валидна и няма правно задължение да продължите да ги съхранявате. С настоящото се задължавате да спазвате тези правила.

 11. За да влязат в сила, измененията и допълненията на AÜV и настоящите Общи условия трябва да бъдат направени в писмена форма. Това се отнася и за промяна на самото изискване за писмена форма. Вместо писмената форма може да се използва и електронната форма (§ 126а BGB). Временните работници, назначени от доставчика на услуги за набиране на персонал, нямат право да договарят с възложителя изменения, допълнения или допълнителни споразумения към AÜV и настоящите Общи услови.

 12. Мястото на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от и във връзка с договорните отношения между доставчика на услуги за набиране на персонал и възложителя, е Мюнстер. Освен това доставчикът на услуги за набиране на персонал може да предяви претенциите си и пред съдилищата по общата юрисдикция на възложителя. По отношение на всички правни отношения между доставчика на услуги за набиране на персонал и възложителя се прилага изключително правото на Федерална република Германия.

 13. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия или на AÜV, сключени на тази основа, е или стане невалидна изцяло или частично, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. Невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, която е възможно най-близка до икономическата ѝ цел.