Opšti uslovi poslovanja

 1. Firma office people Personalmanagement GmbH (u daljem tekstu „iznajmilac“ ili „izvođač“) stavlja na raspolaganje klijentu (u daljem tekstu: „zakupac“ ili „nalogodavac“) radnike na određeno vreme, na osnovu odredbi navedenih u Zakonu o iznajmljivanju radnika (nem. AÜG), odredbe Ugovora o iznajmljivanju radnika (nem. AÜV) i ovih Opštih uslova poslovanja (nem. AGB) uz isključenje bilo kakvih sukobljenih i/ili različitih uslova poslovanja zakupca.

 2. Iznajmilac poseduje vremenski neograničenu dozvolu za iznajmljivanje radnika u skladu sa § 1 st. 1 AÜG, koju je poslednji put izdala Savezna agencija za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Diseldorfa, 21. jula 2008. godine u Diseldorfu.

 3. Zaključivanjem Ugovora o iznajmljivanju radnika (nem. AÜV) ne zasniva se nikakav radni odnos između radnika na određeno vreme i klijenta. Pružalac kadrovskih usluga je poslodavac radnika na određeno vreme. Pružalac kadrovskih usluga garantuje nalogodavcu da će biti iznajmljeni samo zaposleni koji su u radnom odnosu kod pružaoca kadrovskih usluga. Nalogodavac garantuje da neće dalje iznajmljivati radnike na određeno vreme, niti otvoreno (neprikriveno iznajmljivanje radnika) niti prikriveno (prikriveno iznajmljivanje radnika, npr. fiktivni ugovori o radu), tj. da neće vršiti lančano iznajmljivanje. Za vreme trajanja angažovanja kod nalogodavca nalogodavac ima prava na davanje naloga vezanih za posao. Nalogodavac će radniku na određeno vreme dodeliti samo one aktivnosti koje su predmet oblasti delatnosti ugovorene sa pružaocem kadrovskih usluga i koje odgovaraju nivou obuke dotičnog radnika na određeno vreme. U ostalom, pravo usmeravanja ostaje na pružaocu kadrovskih usluga.

 4. Nalogodavac preuzima dužnost staranja u vezi sa merama zaštite na radu na mestu zaposlenja radnika na određeno vreme (§ 618 BGB, § 11 st. 6 AÜG). S tim u vezi, oslobađa pružaoca kadrovskih usluga svih potraživanja radnika na određeno vreme i drugih trećih lica koja proizilaze iz neizvršavanja ili nedovoljnog izvršavanja ove obaveze. Ako su za angažovanje radnika na određeno vreme potrebna ili će biti potrebna zvanična odobrenja, nalogodavac se obavezuje da ih pribavi pre nego što radnici na određeno vreme budu uposleni i da ih na zahtev dostavi pružaocu kadrovskih usluga. Nalogodavac je dužan da poštuje zakonske propise o bezbednosti i zdravlju na radu i sprečavanju nezgoda. Nalogodavac je naročito dužan, u skladu sa § 5 Zakona o zaštiti na radu (nem. ArbSchG), da utvrdi opasnosti povezane sa aktivnostima radnika na određeno vreme i da preduzme odgovarajuće najsavremenije zaštitne mere pre nego što radnik na određeno vreme započne svoju delatnost u skladu sa § 12 ArbSchG o bezbednosti i zdravstvenoj zaštiti na odgovarajućem radnom mestu i da sprovodi propise Zakona o radnom vremenu (nem. ArbZG) za odgovarajuće angažovanje u preduzeću nalogodavca. Instrukcije radnika na određeno vreme mora da budu dokumentovane od strane nalogodavca, a kopija predata pružaocu kadrovskih usluga. Upošljavanje radnika na određeno vreme na duže od 10 sati po radnom danu zahteva konsultaciju sa pružaocem kadrovskih usluga. Rad duže od 10 sati po radnom danu dozvoljen je samo ako je to dozvoljeno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o društvu na osnovu kolektivnog ugovora nalogodavca u skladu sa § 7 ArbZG ili službene dozvole ili ako postoji izuzetan slučaj u smislu § 14 ArbZG; u slučaju rada nedeljom ili državnim praznikom, dokaz o tome mora biti stavljen na raspolaganje pružaocu kadrovskih usluga, koji pokazuje da postoji ovlašćenje da se naruči rad u nedelju ili državni praznik. Klijent je takođe dužan da odmah prijavi nesreću na radu pružaocu kadrovskih usluga i da mu pruži sve potrebne podatke prema § 193 st. 1. SGB VII. Pružalac kadrovske usluge prijavljuje nezgodu na radu nadležnoj ustanovi za osiguranje od nezgode. Nalogodavac je dužan da pružaocu kadrovskih usluga dostavi dokumentaciju koja ispunjava uslove iz § 6 ArbSchG odmah po iznajmljivanju radnika na određeno vreme. Da bi ispunio svoje obaveze kao poslodavca, pružaocu kadrovskih usluga se odobravaju prava pristupa radnim mestima zaposlenih tokom radnog vremena uz konsultacije sa nalogodavcem. Pružalac kadrovskih usluga mora da obavesti i uputi svoje zaposlene o opšteprimenjivim propisima o sprečavanju nezgoda, bezbednosnim pravilima i uputstvima. Ako zaposleni na određeno vreme kod pružaoca kadrovskih usluga odbiju da rade zbog nedostatka ili neadekvatne zaštitne opreme ili mera predostrožnosti u kompaniji nalogodavca, nalogodavac jemči pružaocu kadrovskih usluga za nastali zastoj. Sredstva i mere za pružanje prve pomoći obezbeđuje nalogodavac.

 5. Nalogodavac ima pravo da odbije privremenog radnika pisanom izjavom pružaocu kadrovskih usluga ako postoji razlog koji pružaocu kadrovskih usluga daje pravo na vanredni raskid radnog odnosa sa zaposlenim na određeno vreme (§ 626 BGB). Nalogodavac je dužan da detaljno obrazloži razloge odbijanja. U slučaju odbijanja pružalac kadrovskih usluga ima pravo da nalogodavcu dodeli druge, podjednako stručno kvalifikovane, radnike na određeno vreme. Ukoliko nalogodavac u prva četiri sata utvrdi da radnik na određeno vreme pružaoca kadrovskih usluga nije pogodan za predviđeni posao, može zahtevati zamenu radnika na određeno vreme. Nedostatak podobnosti nalogodavac mora odgovarajuće da dokaže. Osim ovoga, pružalac kadrovskih usluga ima pravo da u bilo kom trenutku zameni radnike na određeno vreme dodeljene klijentu iz organizacionih ili pravnih razloga i da obezbedi da ti radnici na određeno vreme imaju iste ili uporedive kvalifikacije. Nalogodavac se mora smesta obavestiti o ovome. Ukoliko zaposleni na određeno vreme ne otpočne sa radom kod naručioca ili to ne učini blagovremeno, nalogodavac će o tome odmah obavestiti pružaoca kadrovskih usluga. Ukoliko nalogodavac to ne prijavi odmah, nalogodavac nema pravo ni na kakva potraživanja prema pružaocu kadrovskih usluga u vezi sa time što radnik na određeno vreme nije preuzeo posao ili ga nije preuzeo na vreme.

 6. Pružalac kadrovskih usluga se obavezuje da izabere odgovarajuće kadrove za predviđeni posao. U slučaju traženih kvalifikacija za koje postoji priznato stručno zanimanje, pružalac kadrovskih usluga se obavezuje da će izabrati i obezbediti nalogodavcu samo ono osoblje koje je uspešno završilo datu stručnu obuku. Sve drugačije mora biti dogovoreno pisanim putem. Pružalac kadrovskih usluga proverava da li angažovani zaposleni, ako nisu državljani države EEP-a ili Švajcarske, imaju pravo da obavljaju rad na osnovu propisa koji regulišu strane državljane. Na zahtev nalogodavca, pružalac kadrovskih usluga mora o tome dostaviti odgovarajuće dokaze.

 7. Izvođač se obavezuje da će svaki nalog nalogodavca za obezbeđivanje osoblja (tzv. direktno obezbeđivanje) izvršiti savesno, pažljivo i uz potrebnu poverljivost u skladu sa sledećim odredbama.

  1. Nalogodavac daje izvođaču sve informacije neophodne za ispunjenje porudžbine ili omogućava da izvođač može da ih dobije. Ovo se posebno odnosi na opise poslova, profile zahteva, kao i iznos i sastav naknade za radno mesto koje treba popuniti. Dokumenti kandidata i o kandidatu, koje izvođač predaje nalogodavcu, ostaju vlasništvo izvođača i moraju se odmah vratiti izvođaču ako se kandidat ne angažuje. Sadržaj poslatih dokumenata mora se tretirati kao strogo poverljiv; prosleđivanje trećim licima i pravljenje kopija za sopstvenu upotrebu nije dozvoljeno.

  2. Ako nalogodavac ili kompanija koja je sa njim povezana u skladu sa §§ 15 i dalje AktG uspostavi radni odnos na (ne)određeno vreme ili slobodni radni odnos sa kandidatom uz posredovanje izvođača u roku od 6 meseci nakon dostavljanja relevantnih podataka o osobi odn. sprovođenja intervjua, ovo se računa kao uspešno posredovanje u pronalaženju kadrova. Rok od 6 meseci se računa od dana kada izvođač pošalje osobnu dokumentaciju nalogodavcu. Ukoliko se dokumenti za prijavu ne pošalju i ako izvođač usmeno uspostavi kontakt te to dovodi do intervjua i pratećeg zapošljavanja kandidata, rok od 6 meseci počinje da teče od dana prvog intervjua. U ovom slučaju, izvođač dobija naknadu za posredovanje u iznosu od 25% od bruto godišnjeg prihoda dogovorenog između nalogodavca i iznajmljenog kandidata. Ukoliko se iznajme kandidati sa akademskim stepenom, biće naplaćena naknada za posredovanje u iznosu od 30% od ugovorenog bruto godišnjeg prihoda. Bruto godišnji prihod uključuje fiksnu zaradu uključujući regres i božićni bonus, sve posebne isplate i druge novčane naknade; varijabilne naknade se uzimaju u obzir uz postizanje cilja od 100% (obračunato tokom cele kalendarske godine). Nalogodavac je obavezan da dostavi izvođaču podatke o visini bruto godišnjeg prihoda slanjem kopije ugovora o radu i izvoda o primanjima. Ako zaposleni da otkaz u prvih 6 meseci, izvođač nudi trenutnu zamenu na osnovu fiksne cene o kojoj se u ovom slučaju tek treba pregovarati. Naknada za posredovanje se plaća po zaključenju ugovora o radu.

  3. Izvođač ne garantuje da će posredovanje biti uspešno, posebno ne u vremenskom periodu koji su ugovorne strane odredile. Izvođač ne jamči za kvalifikacije, znanje, podobnost i učinak iznajmljenog kandidata. Stoga je isključeno jamčenje za bilo kakav zastoj u poslu, nedovoljan radni učinak, nedolazak na posao ili druge razloge. Izričitim odbijanjem bilo kakvog zahteva za naknadu štete od strane izvođača, makar u tekstualnoj formi, počinje da teče rok zastarevanja od tri meseca u kome se (navodni) zahtevi nalogodavca moraju sudski opunovažiti; inače ističu.

  4. Ako zakupac zaključi ugovor o radu sa radnikom na određeno vreme za vreme ili posle iznajmljivanja (ali najduže 6 meseci po isteku iznajmljivanja), to se smatra posredovanjem u pronalaženju kadrova u gorenavedenom smislu. Iznajmilac tada prima naknadu za posredovanje u iznosu od 20% bruto godišnjeg prihoda dogovorenog između zakupca i zaposlenog na određeno vreme (sastav prema tački 7 podtački b. Naknada za posredovanje se umanjuje za 1/12 za svaki puni mesec koji je radnik na određeno vreme prethodno bio iznajmljen zakupcu. Za obaveze informisanja zakupca o visini bruto godišnjeg prihoda dogovorenog između njega i iznajmljenog mu radnika na određeno vreme važe regulacije prema tački 7 podtački b.

 8. S obzirom na to da iznajmljeni radnici obavljaju svoj posao pod vođstvom i nadzorom nalogodavca, pružalac kadrovskih usluga ne odgovara za štetu koju su im iznajmljeni radnici prouzrokovali u toku ili prilikom rada. Nalogodavac oslobađa pružaoca kadrovskih usluga od svih potraživanja koje treća lica mogu pokrenuti u vezi sa izvršenjem i obavljanjem poslova dodeljenih radnicima na određeno vreme. Uostalom, odgovornost pružaoca kadrovskih usluga i njegovih zakonskih zastupnika i pomoćnika ograničena je na nameru i grubi nemar. Ovo ograničenje odgovornosti se ne odnosi na štetu nastalu usled povrede života, tela ili zdravlja. Ovo se odnosi i na pravnu i na ugovornu odgovornost, posebno na slučajeve kašnjenja, nemogućnosti, nesposobnosti, povrede dužnosti ili nedozvoljenog delovanja. Naime, pružalac kadrovskih usluga nije odgovoran za rezultate rada radnika na određeno vreme ili za štetu koju su oni prouzrokovali tokom obavljanja svog rada ili vezanu za radi ili koju nalogodavac pretrpi zbog nedolaženja na vreme ili odsutnosti radnika na određeno vreme. Nalogodavac oslobađa pružaoca kadrovskih usluga od svih potraživanja koja nastaju pružaocu kadrovskih usluga zbog kršenja garancija i obaveza koje proističu iz AÜV (npr. obaveze inspekcije i obaveštavanja) od strane nalogodavca. Pružalac kadrovskih usluga se obavezuje da će se pozvati na relevantne rokove zastarevanja protiv svih podnosilaca zahteva.

 9. Sve stope fakturisanja koje je odredio pružalac kadrovskih usluga su neto brojke. Po okončanju AÜV-a, pružalac kadrovskih usluga će izdati nalogodavcu fakturu u kojoj se navodi zakonski propisani porez na dodatu vrednost, osim ako se strane izričito ne dogovore o drugačijem načinu fakturisanja. Obračun se zasniva na stvarno odrađenim satima, pri čemu se obračunava bar ugovoreno radno vreme kompanije. Radno vreme za svakog iznajmljenog radnika se dokumentuje evidencijom aktivnosti, koja se popunjava nedeljno za svakog iznajmljenog radnika i koju potpisuje predstavnik nalogodavca nakon činjeničnog ispitivanja. U tu svrhu iznajmljeni radnici moraju da koriste sredstva koja je odredio nalogodavac (evidencija radnog vremena/elektronska evidencija vremena), ukoliko su ona dostupna. Nalogodavac je dužan da omogući blagovremeni prikaz vrste delatnosti. Evidencija aktivnosti mora da prikazuje početak i kraj dnevnog radnog vremena sa pauzama. Prekovremeni rad se mora posebno prikazati. Iznosi faktura dospevaju odmah – bez odbitka – po prijemu računa izdatog od strane pružaoca kadrovskih usluga. Nalogodavac je u kašnjenju ako iznos računa ne stigne na poslovni račun pružaoca kadrovskih usluga u roku od 10 kalendarskih dana od prijema fakture. Nema potrebe za opomenom. Važi § 288 BGB. U ovom slučaju, nalogodavac zadržava pravo da dokaže da pružalac kadrovskih usluga nije pretrpeo nikakvu štetu ili ne u tom obimu. Radnici na određeno vreme koje angažuje pružalac kadrovskih usluga nisu ovlašćeni da primaju akontacije ili uplate po izjavama koje izdaje pružalac kadrovskih usluga. Isplate iznajmljenim radnicima nemaju efekat izvršenja obaveza prema pružaocu kadrovskih usluga. Ukoliko nalogodavac (delimično) kasni sa isplatom naknade, odmah dospeva naknada za sve još nefakturisane sate, čije izvršenje nalogodavac već potvrđuje svojim potpisom na radnom zapisniku. U slučaju neizvršenja od strane nalogodavca, pružalac kadrovskih usluga ima pravo da odbije izvršenje. Nalogodavac nema pravo na prebijanje potraživanja pružaoca kadrovskih usluga ili da traži pravo zadržavanja, osim ako je protivtužba koju je nalogodavac podneo neosporna ili je pravno utvrđena. Nalogodavac nema pravo da potraživanja pružaoca kadrovskih usluga ustupa trećim licima.

 10. Ugovorne strane se obavezuju da će sve informacije koje budu otkrivene tokom saradnje, uključujući sve lične podatke radnika na određeno vreme, tretirati kao strogo poverljive. Isto važi i za sva stečena znanja o internim poslovnim tokovima i procesima ugovornih strana. Iz ovoga se izuzimaju svi podaci i informacije koje su očite ili opštepoznate. Ugovorne strane se obavezuju da će sa informacijama, podacima i saznanjima do kojih su došli postupati sa najvećom pažnjom. Oni preduzimaju mere predostrožnosti koje su neophodne za zaštitu informacija i podataka, no makar one mere predostrožnosti kojima štite posebno osetljive informacije o sopstvenoj kompaniji. Dalje se obavezujete da ćete informacije i podatke primljene obrađivati isključivo u svrhe ugovorenog pružanja usluge i da ih nećete koristiti u bilo koje druge svrhe niti ih prosleđivati trećim licima ili im ih učiniti dostupnim. Ugovorne strane se takođe obavezuju da će poštovati zahteve zakona o zaštiti podataka i GDPR-a (nem. DSGVO). Zaposleni se obavezuju na čuvanje tajnosti podataka. Obaveze navedene u ovoj klauzuli nastavljaju da važe i nakon prestanka saradnje između ugovornih strana. Nalogodavac se obavezuje da će informacije i podatke sa kojima je upoznat izbrisati odmah po završetku saradnje, pod uslovom da ne postoje zakonske obaveze čuvanja. Nosioci podataka dobijeni od pružaoca kadrovskih usluga moraju biti vraćeni ili uništeni. Posebno želimo da istaknemo da ste, u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka, u obavezi da izbrišete lične podatke koje su vam dali naši zaposleni čim svrha obrade podataka prestane da važi i ako ne postoji zakonska obaveza da ih nadalje čuvate. Ovim se obavezujete da ćete se pridržavati ovih pravila.

 11. Kako bi važile, izmene i dopune AÜV-a i ovih Opštih uslova poslovanja (nem. AGB) moraju biti sastavljene u pisanoj formi. Ovo se takođe odnosi na promenu samog zahteva za pisanom formom. Umesto pisane forme sme se upotrebiti i elektronska forma (§ 126a BGB). Radnici na određeno vreme koje angažuje pružalac kadrovskih usluga nemaju pravo da dogovaraju izmene, dopune ili sporedne ugovore AÜV-a i ovih Opštih uslova poslovanja (AGB) sa nalogodavcem.

 12. Mesto jurisdikcije za sve sporove koji proizilaze iz i u vezi sa ugovornim odnosom između pružaoca kadrovskih usluga i nalogodavca je Minster. Pružalac kadrovskih usluga može svoje potraživanje isticati i pred sudovima opšte nadležnosti nalogodavca. Na sve pravne odnose između pružaoca kadrovskih usluga i nalogodavca primenjuje se isključivo Zakon Savezne Republike Nemačke.

 13. Ukoliko neka odredba ovih Opštih uslova poslovanja (nem. AGB) ili AÜV-a zaključenih na ovoj osnovi bude ili postane u potpunosti ili delimično nevažeća, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi. Nevažeća odredba se zamenjuje onom koja je najbliža datoj privrednoj svrsi.