Општи услови за користење

 1. Компанијата office people Personalmanagement GmbH (за која во понатамошниот текст ќе се користи терминот "изнајмувач" или "изведувач" ) дава на располагање на клиентот (за кои во поната мошниот текст ќе се користи терминот "закупувач" или "налогодавач") работници на одредено време, врз основа на одредбите наведени во Законот за изнајмување на работна сила (nem. AÜG), одредби на Договорот за изнајмување на работници (nem. AÜV) и овие Општи услови за соработка (nem. AGB) исклучувајќи ги сите противечни и/или различни услови на закупувачот.

 2. Изнајмувачот располага со неограничена временска дозвола за изнајмување на работници во согласност со § 1 st. 1 AÜG, која последен пат ја издала Федералната агенција за вработување, Заводот за вработување во Дизелдорф нна 21 јули 2008 година во Дизелдорф.

 3. Потпишувањето на Договор за изнајмување на работници (германски AÜV) не создава работен однос помеѓу работникот на одредено време и клиентот. Поставувачот на кадровски услуги е работодавачот на работниците на одредено време. Поставувачот на кадровски услуги гарантира на нарачателот дека ќе бидат изнајмени само вработени кои се во работен однос со поставувачот на кадровски услуги. Нарачателот гарантира дека нема да продолжи со изнајмување на работници на одредено време, ниту отворено (јавно изнајмување на работници) ниту скриено (прикриено изнајмување на работници, како што се фиктивни трудови), односно дека нема да врши ланчано изнајмување. За време на траењето на ангажманот кај нарачателот, нарачателот има право да дава наредби поврзани со работата. Нарачателот ќе ја додели на работникот на одредено време само онаа активност што е предмет на договорената област на деловање со постапувачот на кадровски услуги и што одговара на нивото на обука на соодветниот работник на одредено време. Во секој друг случај, правото на усмерување останува кај поставувачот на кадровски услуги.

 4. Наредбодавачот презема одговорност за грижа во врска со мерките за безбедност на работното место на вработениот на одредено време (§ 618 BGB, § 11 ст. 6 AÜG). Во врска со тоа, се ослободува давателот на кадровски услуги од сите побарувања на вработениот на одредено време и други трети лица кои произлегуваат од невршење или недоволно вршење на оваа обврска. Ако за ангажирањето на вработени на одредено време се бараат или ќе бидат потребни официјални одобрувања, наредбодавачот се обврзува да ги добие пред да бидат ангажирани вработените на одредено време и да ги достави на давателот на кадровски услуги по барање. Наредбодавачот е задолжен да ги почитува законските прописи за безбедност и здравје на работното место и спречување на несреќи. Наредбодавачот е посебно задолжен, согласно § 5 од Законот за заштита на работа (германски: ArbSchG), да ги утврди опасностите поврзани со активностите на вработениот на одредено време и да преземе соодветни напредни заштитни мерки пред вработениот на одредено време почне со своето делување во согласност со § 12 ArbSchG за безбедност и здравствена заштита на соодветното работно место и да се спроведуваат прописите од Законот за работно време (германски: ArbZG) за соодветно ангажирање во претпријатието на наредбодавачот. Инструкциите за вработениот на одредено време мораат да бидат документирани од наредбодавачот, а копија да биде предадена на давателот на кадровски услуги. Ангажманот на вработени на одредено време за повеќе од 10 часа на работен ден бара консултации со давателот на кадровски услуги. Работа подолго од 10 часа на работен ден е дозволена само ако тоа е дозволено со колективен договор или договор за друштво врз основа на колективен договор на наредбодавачот во согласност со § 7 ArbZG или со официјална дозвола, или ако постои исклучок во смисла на § 14 ArbZG; во случај на работа во недела или државен празник, доказ за тоа мора да биде доставен на давателот на кадровски услуги, што покажува дека постои овластување за нарачување на работа во недела или државен празник. Клиентот исто така е задолжен веднаш да пријави несреќа на работа на давателот на кадровски услуги и да му ги обезбеди сите потребни податоци според § 193 ст. 1. SGB VII. Давателот на кадровски услуги пријавува несреќа на работа на надлежниот орган за осигурување од несреќи. Наредбодавачот е задолжен да ја достави на давателот на кадровски услуги документацијата која ги исполнува условите од § 6 ArbSchG веднаш по ангажирањето на вработениот на одредено време. За да ги исполни своите обврски како работодавец, давателот на кадровски услуги има право на пристап до работните места на вработените за време на работно време со консултации со наредбодавачот. Давателот на кадровски услуги мора да ги информира и упати своите вработени за општите применливи прописи за спречување на несреќи, безбедносни правила и упатства. Ако вработениот на одредено време кај давателот на кадровски услуги одбие да работи поради недостаток или несоодветна заштитна опрема или претпазливи мерки во компанијата на наредбодавачот, наредбодавачот гарантира за настанатиот застој. Средствата и мерките за пружање на прва помош ги обезбедува наредбодавачот.

 5. Наредбодавачот има право да одбие временски вработен работник со писмена изјава пред давателот на кадровски услуги ако постои причина која на давателот на кадровски услуги му дава право на вонреден раскин на работен однос со вработениот на одредено време (§ 626 BGB). Наредбодавачот е задолжен детално да ги образложи причините за одбивањето. Во случај на одбивање, давателот на кадровски услуги има право да му додели на наредбодавачот други, еднакво стручно квалификувани, вработени на одредено време. Доколку наредбодавачот во првите четири часа утврди дека работникот на одредено време од давателот на кадровски услуги не е соодветен за предвидената работа, може да бара замена на работникот на одредено време. Недостатокот на соодветност наредбодавачот мора соодветно да ја докаже. Освен тоа, давателот на кадровски услуги има право да во било кој момент ги замени работниците на одредено време доделени на клиентот поради организациски или правни причини и да обезбеди дека тие работници на одредено време имаат исти или споредливи квалификации. Наредбодавачот мора неодложно да биде известен за ова. Доколку вработениот на одредено време не започне со работа кај нарачувачот или тоа не го направи навреме, наредбодавачот веднаш ќе го извести давателот на кадровски услуги. Ако наредбодавачот не го пријави тоа веднаш, тој нема право на какви било побарувања кон давателот на кадровски услуги во врска со тоа што работникот на одредено време не ја префрлил работата или не ја префрлил на време.

 6. Давателот на кадровски услуги се обврзува да избере соодветни кадри за предвидената работа. Во случај на барани квалификации за кои постои признато стручно занимање, давателот на кадровски услуги се обврзува да избере и обезбеди на наредбодавачот само персонал кој успешно ја завршил дадената стручна обука. Сè различно мора да биде договорено писмено. Давателот на кадровски услуги проверува дали ангажираниот вработен, ако не е државјанин на земјите на Европската економска област или Швајцарија, има право да извршува работа согласно прописите кои ги регулираат странските државјани. По барање на наредбодавачот, давателот на кадровски услуги мора да обезбеди соодветни докази за тоа.

 7. Изведувачот се задолжува да го изврши секој налог на наредбодавачот за обезбедување на персонал (таканаречено, директно обезбедување) со совест, внимание и со потребната поверливост во согласност со следните одредби.

  1. Наредбодавачот му ги обезбедува на изведувачот сите информации потребни за исполнување на нарачката или овозможува изведувачот да ги добие. Ова се однесува особено на описите на работите, профилите на барањата, како и на износот и составот на надоместокот за работното место што треба да се пополни. Документите за кандидатот и за кандидатот, кои изведувачот ги предава наредбодавачот, остануваат сопственост на изведувачот и мораат веднаш да се вратат на изведувачот доколку кандидатот не биде ангажиран. Содржината на пратените документи мора да се третира како строго доверливa; преносот кон трети лица и правењето на копии за сопствена употреба не се дозволени.

  2. Ако наредбодавачот или компанијата поврзана со него според §§ 15 и натаму од AktG установи работен однос на (не)одредено време или слободен работен однос со кандидатот преку посредство на изведувачот во рок од 6 месеци по доставувањето на соодветните податоци за лицето или изведување на интервју, ова се смета за успешно посредување во наоѓањето на кадар. Рокот од 6 месеци се пресметува од денот кога изведувачот ги испраќа личните документи на наредбодавачот. Ако апликациските документи не се испратени и ако изведувачот усно утврди контакт и тоа доведе до интервју и следува вработување на кандидатот, рокот од 6 месеци почнува да тече од денот на првото интервју. Во овој случај, изведувачот добива надокнада за посредување во износ од 25% од брутогодишниот приход договорен меѓу наредбодавачот и изнајменскиот кандидат. Доколку се изнајмат кандидати со академски степен, ќе се наплати надокнада за посредување во износ од 30% од договорениот брутогодишен приход. Брутогодишниот приход ја вклучува фиксната плата вклучувајќи го и дополнителниот бонус за празниците, сите специјални плаќања и други финансиски надомесоци; варијабилните надомесоци се земаат во предвид со постигнување на целта од 100% (пресметано за целата календарска година). Наредбодавачот е задолжен да ги испрати на изведувачот информациите за износот на брутогодишниот приход со испраќање на копија од трудовиот договор и изводот од приходите. Доколку вработениот даде отказ во првите 6 месеци, изведувачот нуди моментална замена на основа на фиксната цена, за која во овој случај уште треба да се преговара. Надокнадата за посредување се плаќа по склучување на договор за вработување.

  3. Изведувачот не гарантира дека посредувањето ќе биде успешно, особено не во временскиот период кој ги договориле контрактните страни. Изведувачот не јамчи за квалификациите, знаењето, пригодноста и перформансите на изнајменскиот кандидат. Затоа, гаранцијата за било какви задржувања во работата, недостаток во работната ефикасност, непристигнување на работа или други причини е исклучена. Изразитот одбив на било каква барање за накнада за штета од страна на изведувачот, макар и во писмена форма, почнува да тече рокот на застарување од три месеци, во кои (наводните) барања на наредбодавачот мораат да бидат судски валидирани; инаку истекуваат.

  4. Ако закупец заклучи договор за вработување со работник на одредено време за време или по истекот на изнајмувањето (но најдолго 6 месеци по истекот на изнајмувањето), тоа се смета за посредување во наоѓањето на кадар во горенаведената смисла. Изнајмувачот тогаш добива надокнада за посредување во износ од 20% од брутогодишниот приход договорен меѓу закупецот и вработениот на одредено време (составено според точка 7, подточка b). Надокнадата за посредување се намалува за 1/12 за секој цел месец во кој работникот на одредено време претходно бил изнајмен на закупецот. За обврските за информирање на закупецот за износот на брутогодишниот приход договорен меѓу нив и изнајменото лице на одредено време, важат регулативите според точка 7, подточка b.

 8. Споредувајќи го фактот дека изнајмените работници ги извршуваат своите обврски под водство и надзор на наредбодавачот, давателот на кадровски услуги не е одговорен за штетата која била предизвикана од изнајмените работници за време на или поради работата. Наредбодавачот го ослободува давателот на кадровски услуги од сите барања кои трети лица можат да ги предприемат поврзани со извршувањето на обврските и вршењето на работите доделени на работниците на одредено време. Во секој случај, одговорноста на давателот на кадровски услуги и неговите правни претставници и помошници се ограничени на умисла и груба немарност. Ова ограничување на одговорноста не се однесува на штетата предизвикана поради повреда на животот, телото или здравјето. Ова се однесува и на правната и на договорната одговорност, особено во случаите на закаснување, невозможност, неспособност, кршење на обврските или недозволено делување. Точно, давателот на кадровски услуги не е одговорен за резултатите од работата на работниците на одредено време или за штетата која била предизвикана за време на извршувањето на нивната работа или поврзана со неа, како и за штетата која наредбодавачот ја претрпува поради невременско пристигнување или отсуство на работникот на одредено време. Наредбодавачот го ослободува давателот на кадровски услуги од сите барања кои произлегуваат од нарушење на гаранциите и обврските што произлегуваат од AÜV (на пример, обврските за инспекција и известување). Давателот на кадровски услуги се задолжува да ги користи соодветните рокови на застарување против сите поднесувачи на барања.

 9. Сите стапки на фактурирање кои ги одредува давателот на кадровски услуги се нето броеви. По завршувањето на AÜV, давателот на кадровски услуги ќе издаде фактура на наредбодавачот, на која ќе биде наведен дополнителниот данок на додадена вредност, освен ако страните изрично не се договорат за различен начин на фактурирање. Пресметката се базира на реално отработените часови, при што се пресметува барем договореното работно време на компанијата. Работното време за секој изнајмен работник се документира со списоците на активности, кои се пополнуваат неделно за секој изнајмен работник и кои ги потпишува претставникот на наредбодавачот по фактичката проверка. За оваа цел, изнајмените работници мораат да ја користат опремата што ја одредил наредбодавачот (списоци на работно време/електронска евиденција), доколку се достапни. Наредбодавачот е должен да овозможи правилно снимање на видот на дејноста. Списоците на активности мораат да го покажат почетокот и крајот на дневното работно време со паузи. Прекувремената работа мора да се прикаже посебно. Износите на фактурата доспеваат веднаш - без одбиток - по примањето на сметката издадена од страна на давателот на кадровски услуги. Наредбодавачот е во задоцнение ако износот на фактурата не стигне на бизнис сметката на давателот на кадровски услуги во рок од 10 календарски денови од примањето на фактурата. Не е потребна опомена. Важи § 288 BGB. Во овој случај, наредбодавачот задржува право да докаже дека давателот на кадровски услуги не претрпел никаква штета или не во тој обем. Работниците на одредено време кои ги ангажира давателот на кадровски услуги не се овластени да примаат аконтации или плаќања врз изјави издадени од давателот на кадровски услуги. Исплатите на изнајмените работници не влијаат на извршувањето на обврските кон давателот на кадровски услуги. Ако наредбодавачот (делумно) закаснува со исплата на надоместокот, надоместокот за сите уште нефактурирани часови доспева веднаш, кои извршувањето наредбодавачот веќе го потврдил со своето потпишување на работниот извештај. Во случај на неисполнување од страна на наредбодавачот, давателот на кадровски услуги има право да ја одбие исплата. Наредбодавачот нема право на справување на побарувања кон давателот на кадровски услуги или на барање на право на задржување, освен ако контратужбата која ја поднесува наредбодавачот не е непореклоена или правно утврдена. Наредбодавачот нема право да пренесува потражувања кон давателот на кадровски услуги на трети лица.

 10. Одговорните страни се обврзуваат да ги третираат сите информации откриени за време на соработката, вклучувајќи ги сите лични податоци на работниците на одредено време, како строго поверливи. Истото важи и за сите стекнати знаења за интерни бизнис процеси и постапки на договорните страни. Ова не се однесува на сите податоци и информации кои се очигледни или општепознати. Сторители се обврзуваат да постапат со најголема внимателност со информациите, податоците и знаењата до кои дошле. Преземаат претпазливи мерки потребни за заштита на информациите и податоците, вклучувајќи ги и оние претпазливи мерки со кои ги заштитуваат посебно осетливите информации за својата компанија. Потоа се обврзуваат да ги обработуваат информациите и податоците примени единствено за целите на договорената услуга и дека не ќе ги користат во било какви други цели, ниту ќе ги пренесуваат на трети лица или ќе ги ставаат на располагање. Сторители се исто така обврзуваат да ги почитуваат барањата на законите за заштита на податоци и GDPR (нем. DSGVO). Вработените се обврзуваат на чување на тајните на податоците. Обврските наведени во оваа клаузула продолжуваат да важат и по завршувањето на соработката помеѓу договорните страни. Наредбодавачот се обврзува да ги избрише информациите и податоците со кои бил запознаен веднаш по завршувањето на соработката, под услов дека не постои законска обврска за нивно чување. Носителите на податоци добиени од давателот на кадровски услуги мораат да бидат вратени или уништени. Специјално сакаме да истакнеме дека, според важечките закони за заштита на податоци, вие сте обврзани да ги избришете личните податоци што ви ги дале нашите вработени моментално по истекот на целта на обработка на податоците и ако не постои законска обврска за нивно далекување. Со ова се обврзувате да се придржувате до овие правила.

 11. За да бидат важечки, промените и дополнувањата на AÜV и на овие Општи услови за бизнис (нем. AGB) мораат да бидат составени во писмена форма. Ова исто така се однесува на промената на самото барање за писмена форма. Во сметка на писмената форма, може да се користи и електронска форма (§ 126a BGB). Работниците на одредено време кои ги ангажира давателот на кадровски услуги немаат право да договараат промени, дополнувања или споразуми во врска со AÜV и овие Општи услови за бизнис (AGB) со нарачателот.

 12. Место на јуридисдикција за сите спорови што произлегуваат од и врз договорниот однос помеѓу давателот на кадровски услуги и нарачателот е Минстер. Давателот на кадровски услуги може да ја испраќа својата заедничка обврсница пред судовите на општа јуридисдикција на нарачателот. За сите правни односи помеѓу давателот на кадровски услуги и нарачателот се применува исклучиво Законот на соодветната држава.

 13. Ако некоја од одредбите на овие Општи услови за бизнис (нем. AGB) или AÜV, склучени на основа на ова, стане потполно или делумно несоважечка, тоа нема да влијае на важноста на преостанатите одредби. Неважечката одредба се заменува со онаа што е најблиска на дадениот економски цел.