Ogólne Warunki Handlowe

 1. Firma office people Personalmanagement GmbH (zwana dalej „Podmiotem oddelegowującym pracownika” lub „Zleceniobiorcą”) przekaże Klientowi (zwanemu dalej: „Pracodawcą użytkownikiem” lub „Zleceniodawcą”) pracowników tymczasowych na podstawie przepisów niem. Ustawy o pracy tymczasowej (AÜG), zapisów umowy leasingu pracowniczego (AÜV) oraz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH), z wyłączeniem wszelkich sprzecznych i/lub odmiennych warunków handlowych Pracodawcy użytkownika.

 2. Podmiot oddelegowujący pracownika posiada zezwolenie na leasing pracowniczy zgodnie z § 1 ust. 1 niem. Ustawy o pracy tymczasowej [AÜG] udzielone na czas nieokreślony, ostatnio wydane przez Federalny Urząd Pracy [Bundesagentur für Arbeit], Agencję Pracy [Agentur für Arbeit] w Düsseldorfie, w dniu 21.07.2008 r. w Düsseldorfie.

 3. Zawarcie umowy leasingu pracowniczego nie powoduje nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem czasowym a Zleceniodawcą. Agencja pośrednictwa pracy jest pracodawcą pracownika tymczasowego. Agencja pośrednictwa pracy zapewnia Zleceniodawcę, że wypożyczani będą wyłącznie pracownicy pozostający z nim w stosunku pracy. Zleceniodawca zapewnia, że nie będzie kierował do pracy pracowników tymczasowych ani otwarcie (ujawniony leasing pracowniczy), ani potajemnie (potajemny leasing pracowniczy, np. za sprawą fikcyjnych umów o dzieło) (brak wypożyczania łańcuszkowego). Podczas trwania zlecenia u Zleceniodawcy, na Zleceniodawcy tym ciąży odpowiedzialność z tytułu prawa do wydawania poleceń pracowniczych. Zleceniodawca przydziela pracownikowi tymczasowemu wyłącznie te czynności, które podlegają zakresowi czynności uzgodnionemu w umowie z agencją pośrednictwa pracy i które odpowiadają wykształceniu danego pracownika tymczasowego. W pozostałych przypadkach prawo do wydawania poleceń pozostaje po stronie agencji pośrednictwa pracy.

 4. Na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek starannego działania w zakresie środków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia pracownika tymczasowego (§ 618 niem. kodeksu cywilnego [BGB], § 11 ust. 6 niem. Ustawy o pracy tymczasowej [AÜG]). Zwalnia on tym samym agencję pośrednictwa pracy z wszelkich roszczeń pracownika tymczasowego oraz innych osób trzecich wynikających z niedopełnienia lub niewystarczającego dopełnienia tego obowiązku. Jeśli do nawiązania współpracy z wypożyczonymi pracownikami wymagane są lub będą oficjalne zezwolenia, Zleceniodawca zobowiązuje się do uzyskania takowych zezwoleń przed rozpoczęciem zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz do przedłożenia zezwoleń agencji pośrednictwa pracy na jej żądanie. Zleceniodawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom. W szczególności Zleceniodawca jest zobowiązany – zgodnie z § 5 niem. Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy [ArbSchG] – do określenia zagrożeń związanych z czynnościami pracownika tymczasowego przed rozpoczęciem przez niego pracy oraz do podjęcia odpowiednich środków ochronnych zgodnie z aktualnym stanem techniki przed rozpoczęciem przez niego pracy, do zapewnienia mu wystarczającego i odpowiedniego instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na danym stanowisku pracy – zgodnie z § 12 niem. Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy [ArbSchG] – przed rozpoczęciem przez niego pracy oraz do wdrożenia przepisów zgodnie z niem. Ustawą o czasie pracy [ArbZG] dla danego zlecenia w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy. Zleceniodawca powinien udokumentować instrukcje dla pracowników tymczasowych oraz przekazać ich kopię agencji pośrednictwa pracy. Zatrudnienie pracownika tymczasowego w wymiarze większym niż 10 godzin dziennie wymaga zgody agencji pośrednictwa pracy. Praca w wymiarze większym niż 10 godzin w ciągu dnia roboczego może zostać wykonana tylko wtedy, gdy przewiduje to układ zbiorowy pracy lub umowa zakładowa oparta na układzie zbiorowym pracy Zleceniodawcy zgodnie z § 7 niem. Ustawy o czasie pracy [ArbZG] lub zezwolenie urzędowe lub gdy zachodzi wyjątkowy przypadek w rozumieniu § 14 ArbZG; w przypadku pracy w niedziele lub dni świąteczne agencji pośrednictwa pracy należy przedstawić dowód potwierdzający, że jest zezwolenie na zlecenie pracy w niedziele lub dni świąteczne. Zleceniodawca jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia agencji pośrednictwa pracy wypadku przy pracy i przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z § 193 ust. 1 niem. kodeksu prawa socjalnego [SGB] VII. Agencja pośrednictwa pracy zgłasza wypadek przy pracy do właściwej instytucji ubezpieczenia wypadkowego. Zleceniodawca przekazuje agencji pośrednictwa pracy niezwłocznie po wypożyczeniu pracownika tymczasowego dokumentację spełniającą wymogi § 6 niem. Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy [ArbSchG]. W celu wypełniania swoich obowiązków pracodawcy, agencja pośrednictwa pracy otrzymuje w porozumieniu ze Zleceniodawcą prawo dostępu do miejsc pracy pracowników w godzinach ich pracy. Agencja pośrednictwa pracy informuje i instruuje swoich pracowników o ogólnie obowiązujących przepisach w zakresie zapobiegania wypadkom, zasadach bezpieczeństwa i innych instrukcjach. Jeśli pracownicy tymczasowi agencji pośrednictwa pracy odmówią realizacji pracy z powodu braku lub nieodpowiednich urządzeń zabezpieczających lub środków ostrożności w siedzibie Zleceniodawcy, to Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec agencji pośrednictwa pracy za wynikającą z tego przerwę w pracy. Urządzenia i środki pierwszej pomocy zapewnia Zleceniodawca.

 5. Zleceniodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia pracownika tymczasowego, składając do agencji pośrednictwa pracy pisemne oświadczenie, jeśli istnieje powód, który uprawniałby agencję pośrednictwa pracy do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym w trybie nadzwyczajnym (§ 626 niem. kodeksu cywilnego [BGB]). Zleceniodawca jest zobowiązany do szczegółowego przedstawienia przyczyn odmowy. W przypadku odmowy agencja pośrednictwa pracy jest uprawniona do wypożyczenia Zleceniodawcy innych pracowników tymczasowych o takich samych kompetencjach. Gdy w ciągu pierwszych czterech godzin Zleceniodawca stwierdzi, że pracownik tymczasowy z agencji pośrednictwa pracy nie nadaje się do wykonywania danej czynności, może on zażądać zastąpienia pracownika tymczasowego. Brak kompetencji musi zostać odpowiednio udowodniony przez Zleceniodawcę. Agencja pośrednictwa pracy jest ponadto uprawniona z przyczyn organizacyjnych lub prawnych i w dowolnym momencie do zastąpienia pracowników tymczasowych wypożyczonych Zleceniodawcy oraz do przydzielenia pracowników tymczasowych o takich samych lub porównywalnych kwalifikacjach. Zleceniodawca zostanie o tym natychmiast poinformowany. Jeśli wypożyczony pracownik nie podejmie pracy u Zleceniodawcy lub nie podejmie jej terminowo, Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje o tym agencję pośrednictwa pracy. W przypadku, gdy zleceniodawca nie powiadomi niezwłocznie agencji pośrednictwa pracy, Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec agencji pośrednictwa pracy z tytułu lub w związku z niepodjęciem lub nieterminowym podjęciem pracy przez pracownika tymczasowego.

 6. Agencja pośrednictwa pracy zobowiązuje się do wyboru odpowiedniego personelu do danej pracy. W przypadku wymagania kwalifikacji, których nabycie umożliwia wyuczenie się uznanego zawodu, agencja pośrednictwa pracy zobowiązuje się do wyboru i wypożyczania Zleceniodawcy wyłącznie personelu, który pomyślnie ukończył stosowne szkolenie zawodowe. Wszelkie odstępstwa muszą zostać pisemnie uzgodnione. Agencja pośrednictwa pracy zapewnia, że skierowani do pracy pracownicy, o ile nie są obywatelami państwa EOG lub Szwajcarii, są uprawnieni do podjęcia pracy na bazie przepisów prawa dotyczących cudzoziemców. Agencja pośrednictwa pracy na żądanie Zleceniodawcy przedstawia odpowiednie dowody.

 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania każdego zlecenia dotyczącego pośrednictwa pracy złożonego przez Zleceniodawcę (tzw. pośrednictwa bezpośredniego) sumiennie, starannie i z należytym zachowaniem poufności zgodnie z poniższymi postanowieniami.

  1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne do wykonania zlecenia informacje lub umożliwi Zleceniobiorcy uzyskanie tychże informacji. Dotyczy to w szczególności opisów stanowisk, wymaganych profili, jak również wysokości i części składowych wynagrodzenia na stanowisku, które ma zostać obsadzone. Dokumenty kandydata i dotyczące kandydata, które Zleceniobiorca wysyła Zleceniodawcy, pozostają własnością Zleceniobiorcy i muszą zostać niezwłocznie zwrócone Zleceniobiorcy, jeśli kandydat nie zostanie zatrudniony. Treść przekazanych dokumentów należy traktować jako ściśle poufną; ujawnianie osobom trzecim oraz sporządzanie kopii do użytku własnego jest niedozwolone.

  2. Jeżeli Zleceniodawca lub firma powiązana ze Zleceniodawcą zgodnie z §§ 15 i nast. niem. Ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], nawiąże stosunek pracy na czas (nie-)określony lub współpracę freelancerską z kandydatem przekazanym przez Zleceniobiorcę w ciągu 6 miesięcy od oddania do dyspozycji istotnych danych lub przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uznaje się to za udane pośrednictwo. Okres 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy dokumenty kadrowe. Jeżeli dokumenty kandydata nie zostaną przesłane, a do rozmowy kwalifikacyjnej i późniejszego zatrudnienia kandydata przez Zleceniobiorcę dojdzie ustnie, bieg okresu 6 miesięcy rozpoczyna się w dniu pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. W takim przypadku Zleceniobiorca otrzymuje opłatę za pośrednictwo w wysokości 25% rocznego dochodu brutto uzgodnionego między Zleceniodawcą a przekazanym kandydatem. W przypadku przekazania kandydatów z tytułem naukowym pobierana jest opłata za pośrednictwo w wysokości 30% uzgodnionego rocznego dochodu brutto. Roczny dochód brutto obejmuje stałe wynagrodzenie, w tym świadczenie urlopowe i bożonarodzeniowe, dodatki specjalne oraz inne świadczenia niepieniężne; wynagrodzenie zmienne brane jest pod uwagę przy docelowym osiągnięciu 100% (oblicza się je na podstawie pełnego roku kalendarzowego). Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania Zleceniobiorcy informacji o wysokości rocznego dochodu brutto poprzez przesłanie kopii umowy o zatrudnieniu i obliczeń płac. Jeśli pracownik zrezygnuje w ciągu pierwszych 6 miesięcy, Zleceniobiorca oferuje natychmiastowe zastępstwo na podstawie stałej ceny, która zostanie wynegocjowana w tym przypadku. Opłata za pośrednictwo jest płatna w momencie zawarcia umowy o zatrudnieniu.

  3. Zleceniobiorca nie może dać gwarancji, że pośrednictwo zakończy się sukcesem, w szczególności nie w terminie uzgodnionym przez strony. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kwalifikacje, wiedzę, przydatność i wydajność przekazanego kandydata. Dlatego odpowiedzialność za jakąkolwiek przerwę w pracy, brak wydajności, niestawiennictwo lub z innego powodu jest wykluczona. W momencie wyraźnego, przynajmniej w formie tekstowej, odrzucenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych przez Zleceniobiorcę rozpoczyna się trzymiesięczny okres zawity, w którym Zleceniodawca musi dochodzić swoich (domniemanych) roszczeń w sądzie; w przeciwnym razie wygasają.

  4. Jeśli Pracodawca użytkownik zawrze umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym w trakcie lub po zakończeniu leasingu pracowniczego (jednak na okres maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu leasingu), uznaje się to za pośrednictwo pracy w powyższym znaczeniu. Podmiot oddelegowujący pracownika otrzymuje wtedy opłatę za pośrednictwo w wysokości 20% rocznego dochodu brutto uzgodnionego między Pracodawcą użytkownikiem a przekazanym pracownikiem tymczasowym (części składowe zgodnie z punktem 7 lit. b). Za każdy pełny miesiąc, w którym pracownik tymczasowy był wcześniej wypożyczony Pracodawcy użytkownikowi, opłata za pośrednictwo zmniejsza się o 1/12. Do obowiązków udzielenia przez Pracodawcę użytkownika informacji na temat wysokości rocznego dochodu brutto uzgodnionego między nim a przekazanym pracownikiem tymczasowym zgodnie z punktem 7 lit. b).

 8. Biorąc pod uwagę fakt, że wypożyczeni pracownicy wykonują czynności pod kierownictwem i nadzorem Zleceniodawcy, agencja pośrednictwa pracy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nich w trakcie lub przy okazji wykonywania czynności. Zleceniodawca zwalnia agencję pośrednictwa pracy z wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z wykonywaniem i sprawowaniem czynności powierzonych pracownikom tymczasowym. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność agencji pośrednictwa pracy oraz jej przedstawicieli ustawowych i wykonujących ich zobowiązania ogranicza się do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do utraty życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia. Tyczy się to zarówno odpowiedzialności ustawowej, jak i umownej, zaś w szczególności przypadków zwłoki, niemożności, niezdolności, naruszenia obowiązku lub czynu niedozwolonego. Agencja pośrednictwa pracy nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za wynik pracy pracowników tymczasowych lub szkody wyrządzone przez nich w trakcie lub przy okazji wykonywania pracy lub też wyrządzone Zleceniodawcy ze względu na niepunktualność lub nieobecność pracowników tymczasowych. Zleceniodawca zwalnia agencję pośrednictwa pracy z odpowiedzialności w przypadku wszelkich roszczeń, które wynikną dla agencji pośrednictwa pracy w wyniku naruszenia przez Zleceniodawcę zapewnień i obowiązków wynikających z umowy leasingu pracowniczego (np. obowiązku kontroli i powiadamiania). Agencja pośrednictwa pracy zobowiązuje się do powoływania na odpowiednie terminy zawite w przypadku wszelkich roszczeń.

 9. Wszystkie stawki podane przez agencję pośrednictwa pracy są kwotami netto. Agencja pośrednictwa pracy po zakończeniu umowy leasingu pracowniczego (AÜV) wystawi Zleceniodawcy fakturę – w przypadku kontynuacji leasingu co tydzień – zawierającą ustawowy podatek VAT, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny sposób rozliczania się. Rozliczenia dokonuje się na podstawie faktycznie przepracowanych godzin, przy czym rozliczeniu podlega co najmniej uzgodniony z zakładem czas pracy. Dokumentować należy godziny każdego wypożyczonego pracownika za pomocą potwierdzeń wykonywania czynności, które będą wypełniane co tydzień w przypadku każdego wypożyczonego pracownika i które są podpisywane przez upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy po fachowej weryfikacji. Wypożyczani pracownicy będą korzystać z instrumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę (ewidencja godzin pracy/elektroniczna ewidencja godzin pracy), o ile zostały one udostępnione. Zleceniodawca jest zobowiązany do umożliwienia szybkiego wydania potwierdzeń wykonywania czynności. Potwierdzenia wykonywania czynności muszą wskazywać początek i koniec dziennego czasu pracy razem z przerwami. Nadgodziny są wykazywane oddzielnie. Kwoty na fakturze są płatne natychmiast – bez potrąceń – po otrzymaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia wystawionego przez agencję pośrednictwa pracy. Zleceniodawca popada w zwłokę, jeśli kwota faktury nie wpłynie na konto firmowe agencji pośrednictwa pracy w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania faktury. Upomnienie nie jest wymagane. Obowiązuje § 288 niem. kodeksu cywilnego [BGB]. W powyższym przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo udowodnienia, że agencja pośrednictwa pracy nie poniosła żadnej szkody lub nie poniosła szkody w takim stopniu. Pracownicy tymczasowi wypożyczeni przez agencję pośrednictwa pracy nie są uprawnieni do otrzymywania zaliczek lub innych płatności na rozliczeniach agencji pośrednictwa pracy. Płatności na rzecz pracownika tymczasowego nie zostaną wykonane. Jeżeli Zleceniodawca popadł (częściowo) w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia, wynagrodzenie za wszystkie jeszcze niezafakturowane godziny, których wykonanie Zleceniodawca potwierdził już podpisem na potwierdzeniu wykonywania czynności, staje się natychmiast wymagalne. Agencja pośrednictwa pracy ma prawo w przypadku niewykonania umowy przez Zleceniodawcę odmówić wykonania świadczenia pracy. Zleceniodawca nie jest uprawniony do potrącania roszczeń agencji pośrednictwa pracy ani do dochodzenia prawa zatrzymania, chyba że roszczenie wzajemne dochodzone przez Zleceniodawcę jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone. Zleceniodawca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń agencji pośrednictwa pracy na osoby trzecie.

 10. Strony umowy zobowiązują się do traktowania wszystkich informacji, w których posiadanie wejdą w trakcie współpracy, w tym wszystkich danych osobowych wypożyczonych pracowników tymczasowych, jako ściśle poufne. To samo tyczy się wszelkiej wiedzy zdobytej na temat wewnętrznych transakcji biznesowych i procesów biznesowych stron umowy. Wyłączono z tego są wszystkie dane i informacje, które są oczywiste albo ogólnie znane. Strony umowy zobowiązują się do traktowania uzyskanych informacji, danych i wiedzy z najwyższą starannością. Podejmują one środki niezbędne do ochrony informacji i danych, przynajmniej tych szczególnie wrażliwych informacji dotyczących ich własnej firmy. Zobowiązują się one również do przetwarzania otrzymanych informacji i danych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem uzgodnionych usług, do niewykorzystywania ich w żadnym innym celu oraz nieprzekazywania i nieudostępniania osobom trzecim. Strony umowy zobowiązują się również do przestrzegania wymogów przepisów o ochronie danych i RODO. Odpowiedni pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych. Zobowiązania ustalone w niniejszym punkcie pozostają w mocy także po zakończeniu współpracy stron. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia uzyskanych informacji i danych po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem, że nie istnieją żadne ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania. Nośniki danych od agencji pośrednictwa pracy muszą zostać zwrócone lub zniszczone. Chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – jesteś zobowiązany do usunięcia przekazanych Ci danych osobowych naszych pracowników, jak tylko cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać i nie ma prawnego obowiązku ich dalszego przechowywania. Niniejszym zobowiązujesz się do przestrzegania tych zasad.

 11. Zmiany i uzupełnienia umowy leasingu pracowniczego i niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają, aby były ważne, formy pisemnej. Tyczy się to również zmiany samego wymogu formy pisemnej. Zamiast formy pisemnej można również zastosować formę elektroniczną (§ 126a niem. kodeksu cywilnego [BGB]). Pracownicy tymczasowi wypożyczeni przez agencję pośrednictwa pracy nie są uprawnieni do uzgadniania ze Zleceniodawcą zmian, uzupełnień lub dodatkowych szczegółów umowy leasingu pracowniczego i niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

 12. Miejscem jurysdykcji w przypadku wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego między agencją pośrednictwa pracy a Zleceniodawcą oraz w związku z nim jest Münster. Agencja pośrednictwa pracy może również dochodzić swoich roszczeń przed sądami właściwości ogólnej Zleceniodawcy. Wyłączne zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między agencją pośrednictwa pracy a Zleceniodawcą ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 13. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub zapisów zawartej na tej podstawie umowy leasingu pracowniczego będzie lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do celu ekonomicznego.