Condiții generale de afaceri

 1. Societatea office people Personalmanagement GmbH (denumită în continuare „agent de muncă temporară” sau „contractor”) furnizează clientului (denumit în continuare: „utilizatorul” sau „clientul”) pe baza prevederilor prevăzute în Legea privind leasingul de personal (AÜG), reglementările din Contractul de leasing de personal (AÜV) și prezentele Condiții generale de afaceri (AGB), cu excluderea oricăror conflicte și/sau diferiți termeni și condiții ale împrumutatului.

 2. Agentul de muncă temporară deține o autorizație nelimitată pentru ocuparea de locuri de muncă temporare în conformitate cu art. 1 (1) Legea privind leasingul de angajați (AÜG), eliberat ultima dată de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Düsseldorf, la data de 21.07.2008 în Düsseldorf.

 3. Încheierea Contractului de leasing de personal (AÜV) nu stabilește niciun raport de drept al muncii între lucrătorul temporar și client. Furnizorul de servicii de personal este angajatorul lucrătorului temporar. Furnizorul de servicii de personal asigură clientul că vor fi furnizați numai angajații care se află într-o relație de muncă cu furnizorul de servicii de personal. Clientul se asigură că nu va subcontracta lucrători temporari nici în mod deschis (angajare temporară dezvăluită), nici pe ascuns (angajare temporară ascunsă, de exemplu, contracte de muncă fictive) (fără leasing de personal în lanț). Pe durata misiunii cu clientul, exercitarea dreptului de a da instrucțiuni legat de muncă este de sarcina clientului. Clientul va atribui lucrătorului temporar doar acele activități care fac obiectul domeniului de activitate convenit contractual cu furnizorul de servicii de personal și care corespund nivelului de pregătire al lucrătorului temporar respectiv. În rest, dreptul de a direcționa rămâne la furnizorul de servicii de personal.

 4. Clientul își asumă datoria de diligență în legătură cu măsurile de siguranță a muncii la locul de muncă al lucrătorului temporar (art. 618 Cod civil german BGB, art. 11 alin. 6 Legea privind leasingul de angajați AÜG). În acest sens, eliberează furnizorul de servicii de personal de toate pretențiile lucrătorului temporar și ale altor terți care rezultă din neexecutarea sau îndeplinirea insuficientă a acestei obligații. În cazul în care sunt sau vor fi necesare aprobări oficiale pentru utilizarea lucrătorilor temporari, clientul se obligă să le obțină înainte de angajarea lucrătorilor temporari și să depună la cerere avizul furnizorului de servicii de personal. Clientul este obligat să respecte reglementările legale de sănătate și securitate în muncă și prevenirea accidentelor. În special, clientul este obligat, în conformitate cu art. 5 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă (ArbSchG), să determine pericolele asociate activității lucrătorului agenției și să ia măsurile de protecție adecvate, de ultimă generație, înainte de a începe activitatea lucrătorului agenției, să preia angajatul temporar înainte de începerea activității sale în conformitate cu art. 12 din ArbSchG privind protecția corespunzătoare a securității și sănătății la locul de muncă și să pună în aplicare reglementările ArbZG pentru utilizarea respectivă în compania clientului. Instruirea lucrătorilor temporari trebuie documentată de către client și o copie predată furnizorului de servicii de personal. Angajarea lucrătorului temporar mai mult de 10 ore pe zi lucrătoare necesită consultarea furnizorului de servicii de personal. Munca mai mult de 10 ore pe zi lucrătoare este permisă numai dacă un contract colectiv sau un acord de companie bazat pe un contract colectiv al clientului în conformitate cu art. 7 ArbZG sau un permis oficial prevede acest lucru în mod oficial sau dacă există un caz excepțional în sensul art. 14 ArbZG; în cazul lucrului de duminică sau de sărbătoare legală, dovada în acest sens trebuie pusă la dispoziția furnizorului de servicii de personal, din care să rezulte că există autorizație de comandă a lucrărilor de duminică sau de sărbătoare legală. De asemenea, clientul este obligat să raporteze imediat un accident de muncă furnizorului de servicii de personal și să îi furnizeze toate informațiile cerute conform art. 193 alin.1 SGB (Cod social german) VII. Furnizorul de servicii de personal raportează accidentul de muncă la instituția de asigurări de accidente responsabilă. Clientul trebuie să furnizeze furnizorului de servicii de personal documentația care îndeplinește cerințele art. 6 ArbSchG imediat după ce lucrătorul temporar a fost angajat. Pentru a-și îndeplini obligațiile angajatorului, furnizorului de servicii de personal i se acordă drepturi de acces la locurile de muncă ale angajaților în timpul programului de lucru, cu consultarea clientului. Furnizorul de servicii de personal trebuie să-și informeze și să-și instruiască angajații cu privire la reglementările generale de prevenire a accidentelor, regulile de siguranță și instrucțiunile. În cazul în care angajații temporari ai furnizorului de servicii de personal refuză să lucreze din cauza lipsei sau a echipamentului de siguranță inadecvat sau a măsurilor de precauție în compania clientului, clientul este răspunzător față de furnizorul de servicii de personal pentru timpul de nefuncționare rezultat. Facilitățile și măsurile de prim ajutor sunt furnizate de client.

 5. Clientul are dreptul de a respinge un lucrător temporar printr-o declarație scrisă adresată furnizorului de servicii de personal dacă există un motiv care ar da dreptul furnizorului de servicii de personal la încetarea extraordinară a raportului de muncă cu lucrătorul temporar (art. 626 Cod civil german BGB). Clientul este obligat să explice în detaliu motivele respingerii. În cazul respingerii, furnizorul de servicii de personal are dreptul să desemneze clientului alți lucrători temporari echivalenți din punct de vedere tehnic. În cazul în care clientul constată în primele patru ore că un lucrător temporar din cadrul furnizorului de servicii de personal nu este potrivit pentru locul de muncă prevăzut, acesta poate solicita înlocuirea lucrătorului temporar. Lipsa de adecvare trebuie dovedită în mod corespunzător de către client. În plus, furnizorul de servicii de personal are dreptul în orice moment să facă schimb de lucrători temporari desemnați clientului din motive organizatorice sau legale și să furnizeze lucrătorilor temporari calificări tehnice identice sau comparabile. Clientul trebuie informat imediat despre acest lucru. În cazul în care angajatul temporar nu își începe munca la client sau nu o face în timp util, clientul va informa imediat furnizorul de servicii de personal despre acest lucru. În cazul în care clientul nu anunță imediat, el nu are dreptul la nicio pretenție care decurge din și în legătură cu nepreluarea activității sau nepreluarea ei la timp a lucrătorului temporar împotriva furnizorului de servicii de personal.

 6. Furnizorul de servicii de personal se angajează să selecteze personalul potrivit pentru munca prevăzută. În cazul calificărilor solicitate pentru care există o ocupație de formare recunoscută, furnizorul de servicii de personal se obligă să selecteze și să pună la dispoziție clientului doar personalul care a absolvit cu succes această formare profesională. Orice altceva trebuie convenit în scris. Furnizorul de servicii de personal se asigură că angajații implicați, cu excepția cazului în care sunt cetățeni ai unui stat SEE sau ai Elveției, au dreptul de a lucra în baza reglementărilor privind cetățenii străini. La cererea clientului, furnizorul de servicii de personal trebuie să prezinte fișe de pontaj adecvate.

 7. Contractorul se obligă să execute fiecare comandă plasată de client pentru plasarea de personal (așa-numita plasare directă) cu conștiință, atenție și păstrând în același timp confidențialitatea cerută în conformitate cu următoarele prevederi.

  1. Clientul îi furnizează toate informațiile necesare pentru îndeplinirea comenzii sau permite obținerea acesteia de la contractor. Acest lucru se aplică în special fișelor posturilor, profilurilor de cerințe și cuantumului și componenței remunerației pentru postul care urmează a fi ocupat. Documentele de la și despre solicitant, pe care contractorul le transmite clientului, rămân în proprietatea antreprenorului și trebuie returnate imediat contractantului dacă solicitantul nu este angajat. Conținutul documentelor transmise trebuie tratat ca fiind strict confidențial; nu este permisă transmiterea acestuia către terți și realizarea de copii pentru uzul propriu.

  2. În cazul în care clientul sau o companie afiliată acestuia în conformitate cu art. 15 din AktG (Legea germană a societăților pe acțiuni) stabilește un raport de muncă (ne)limitat sau un raport de muncă independent cu un solicitant plasat de către contractor în termen de 6 luni de la furnizarea datelor referitoare la personal sau de la efectuarea un interviu de evaluare, acesta este considerat ca fiind o recrutare de personal. Perioada de 6 luni se calculează din ziua în care documentele de personal sunt trimise de către contractor către client. În cazul în care documentele de aplicare nu sunt trimise și dacă contractorul stabilește contactul verbal, aceasta duce la un interviu și la angajarea ulterioară a solicitantului, perioada de 6 luni începe din ziua primului interviu. În acest caz, contractorul primește un comision în valoare de 25% din venitul anual brut convenit între client și solicitantul plasat. Dacă sunt plasați solicitanți cu diplomă academică, se va încasa un comision de 30% din venitul anual brut convenit. Venitul anual brut include salariul fix inclusiv prime de vacanță și de Crăciun, orice bonificații speciale și alte beneficii bănești; remunerația variabilă este luată în considerare după atingerea unui obiectiv de 100% (calculat pe un întreg an calendaristic). Clientul este obligat să furnizeze contractorului informații despre cuantumul venitului anual brut prin transmiterea unei copii a contractului de muncă și a declarațiilor de venituri. Daca angajatul demisioneaza in primele 6 luni, contractorul ofera o înlocuire imediată pe baza unui preț fix care urmează să fie negociat în acest caz. Comisionul se plătește la încheierea Contractului individual de muncă.

  3. Contractorul nu garantează că recrutarea va avea succes, în special nu într-o perioadă de timp specificată de părți. Contractorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru calificările, cunoștințele, adecvarea și performanța solicitantului intermediat. Prin urmare, este exclusă răspunderea pentru orice întrerupere a muncii, performanță insuficientă a muncii, neprezentare sau alte motive. Odată cu respingerea expresă a oricăror pretenții de despăgubire din partea contractorului, cel puțin sub formă de text, începe un termen de prescripție de trei luni, în care pretențiile (presupuse) clientului urmează să fie formulate în instanță; altfel ele expiră.

  4. Dacă utilizatorul (clientul) încheie un Contract individual de muncă cu un lucrător temporar în timpul sau după leasing (dar pe o perioadă de maximum 6 luni de la încetarea leasingului), aceasta este considerată o recrutare de personal în sensul de mai sus. Agentul de muncă temporară primește apoi un comision de 20% din venitul anual brut convenit între utilizator (client) și lucrătorul temporar plasat (compoziție conform art. 7 lit. b) Comisionul se reduce cu 1/12 pentru fiecare lună întreagă în care lucrătorul temporar a fost atribuit anterior utilizatorului (clientului). Prevederile art. 7 lit. b) se aplică obligațiilor de informare ale utilizatorului (clientului) cu privire la cuantumul venitului anual brut convenit între acesta și lucrătorul temporar plasat.

 8. În ceea ce priveste faptul că salariații temporari își desfașoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea clientului, furnizorul de servicii de personal nu răspunde pentru prejudiciile cauzate de aceștia în exercițiul sau cu ocazia muncii lor. Clientul scutește furnizorul de servicii de personal de orice pretenții pe care terții le pot ridica în legătură cu executarea și desfășurarea activităților atribuite lucrătorilor temporari. În toate celelalte situații răspunderea furnizorului de servicii de personal și a reprezentanților săi legali și a agenților indirecți se limitează la intenție și neglijență gravă. Această limitare a răspunderii nu se aplică daunelor rezultate din vătămarea vieții, a membrelor sau a sănătății. Acest lucru se aplică atât răspunderii legale, cât și contractuale, în special în cazurile de întârziere, imposibilitate, incapacitate, încălcare a obligației sau a unor acțiuni delictuale. În special, furnizorul de servicii de personal nu este răspunzător pentru rezultatele muncii lucrătorilor temporari sau daunele cauzate de aceștia în exercitarea sau cu ocazia muncii lor sau pe care clientul le suportă ca urmare a nepunctualității lucrătorilor temporari sau absenței acestora de la locul de muncă. Clientul îl despăgubește pe furnizorul de servicii de personal de toate pretențiile care revin furnizorului de servicii de personal din încălcarea de către client a asigurărilor și obligațiilor rezultate din Contractul de leasing de personal (AÜV) (de exemplu, obligații de inspecție și notificare). Furnizorul de servicii de personal se obligă să se adreseze oricăror reclamanți cu privire la perioadele de excludere relevante.

 9. Toate tarifele de facturare specificate de furnizorul de servicii de personal sunt cifre nete. La sfârșitul Contractului de leasing de personal (AÜV), furnizorul de servicii de personal va emite clientului o factură în care se menționează taxa pe valoarea adăugată legală, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres asupra unei modalități diferite de facturare. Facturarea se bazează pe orele efectiv lucrate, prin care trebuie facturate cel puțin orele de lucru convenite ale companiei. Programul de lucru pentru fiecare lucrător temporar trebuie să fie documentat prin fișe de pontaj, care se completează săptămânal pentru fiecare lucrător temporar și se semnează de un reprezentant al clientului după o examinare concretă a activității. În acest scop, angajații temporari trebuie să utilizeze instrumentele specificate de client (înregistrare timp de lucru/înregistrare electronică a timpului), în măsura în care acestea sunt disponibile. Clientul este obligat să permită afișarea în timp util a fișelor de pontaj. Fișele de pontaj trebuie să arate începutul și sfârșitul timpului zilnic de lucru cu tot pauze. Orele suplimentare trebuie indicate separat. Sumele facturate sunt scadente imediat - fără deducere - la primirea facturii emise de furnizorul de servicii de personal. Clientul se află în întârziere dacă suma facturată nu este primită în contul de afaceri al furnizorului de servicii de personal în termen de 10 zile calendaristice de la primirea facturii. Nu este necesar un avertisment prealabil. Se aplică art. 288 Cod civil german BGB. În acest caz, clientul își rezervă dreptul de a dovedi că furnizorul de servicii de personal nu a suferit niciun prejudiciu sau cel puțin nu în această măsură. Lucrătorii temporari angajați de furnizorul de servicii de personal nu sunt autorizați să accepte plăți în avans sau plăți pe extrasele emise de furnizorul de servicii de personal. Plățile către lucrătorul temporar nu au rolul de îndeplinire a obligației. În cazul în care clientul are (parțial) restanțe la plata remunerației, atunci remunerația pentru toate orele încă nefacturate, a căror performanță clientul a confirmat-o deja cu semnătura sa pe fișele de pontaj, este scandetă imediat. În cazul neexecutării plății de către client, furnizorul de servicii de personal are dreptul de a refuza prestarea serviciilor. Clientul nu are dreptul de a compensa pretențiile furnizorului de servicii de personal sau de a exercita un drept de reținere, cu excepția cazului în care cererea reconvențională invocată de client este necontestată sau a fost legal stabilită. Clientul nu are dreptul de a ceda pretențiile furnizorului de servicii de personal către terți.

 10. Părțile contractante se angajează să trateze toate informațiile de care au cunoștință în timpul cooperării, inclusiv toate datele personale ale lucrătorilor temporari, ca fiind strict confidențiale. Același lucru se aplică tuturor cunoștințelor dobândite despre tranzacțiile și procesele interne ale părților contractante. Sunt excluse din aceasta toate datele și informațiile care sunt evidente sau general cunoscute. Părțile contractante se obligă să trateze informațiile, datele și cunoștințele obținute cu cea mai mare atenție. Ele iau măsurile de precauție necesare pentru a proteja informațiile și datele, dar cel puțin acele măsuri de precauție cu care protejează informații deosebit de sensibile despre propria companie. De asemenea, vă angajați să procesați informațiile și datele primite exclusiv în scopul prestării serviciului agreat și să nu le utilizați în niciun alt scop, nici să le transmiteți către terți sau să le faceți accesibile acestora. De asemenea, părțile contractante se angajează să respecte cerințele legilor privind protecția datelor și RGPD. Angajații respectivi se angajează să păstreze secretul datelor. Obligațiile prevăzute în această clauză continuă să se aplice și după încetarea cooperării dintre părți Clientul se obligă să șteargă informațiile și datele care i-au devenit cunoscute imediat după finalizare, cu condiția să nu existe obligații legale de stocare în sens contrar. Suporturile de date primite de la furnizorul de servicii de personal trebuie returnate sau distruse. În special, dorim să subliniem că, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor, sunteți obligat să ștergeți datele cu caracter personal furnizate de către angajații noștri de îndată ce scopul prelucrării datelor nu se mai aplică și nu există obligația legală de a-l păstra în continuare. Vă angajați prin prezenta să respectați aceste reguli.

 11. Modificările și completările la Contractul de leasing de personal (AÜV) și aceste Condiții generale de afaceri trebuie să fie făcute în scris pentru a fi efective. Acest lucru este valabil și pentru o modificare a cerinței de formă scrisă în sine. În locul formei scrise, poate fi folosit și formularul electronic (art. 126a Cod civil german BGB). Lucrătorii temporari angajați de furnizorul de servicii de personal nu au dreptul de a face modificări, completări sau acorduri auxiliare la Contractul de leasing de personal (AÜV) și la prezentele Condiții generale de afaceri cu clientul.

 12. Instanța de judecată pentru toate litigiile care decurg din și în legătură cu relația contractuală dintre furnizorul de servicii de personal și client este în Münster. Furnizorul de servicii de personal poate emite, de asemenea, pretenții în fața instanțelor de la jurisdicția generală a clientului. Legea Republicii Federale Germania se aplică exclusiv tuturor raporturilor juridice dintre furnizorul de servicii de personal și client.

 13. În cazul în care o prevedere a acestor Condiții generale de afaceri sau Contractul de leasing de personal (AÜV) încheiat pe această bază este sau devine total sau parțial invalidă, aceasta nu afectează valabilitatea prevederilor rămase. În locul prevederii invalide va fi aleasă o clauză care se apropie cel mai mult de scopul economic al celei devenite nule.