Opći uvjeti poslovanja

 1. Tvrtka office people Personalmanagement GmbH (u nastavku skraćeno kao „poduzeće za privremeno zapošljavanje“ ili „izvršitelj“) stavlja korisniku na raspolaganje (u nastavku skraćeno kao „poduzeće korisnik“ ili „naručitelj“), polazeći od odredbi koje su utvrđene u Zakonu o ustupanju radnika (njem. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG), odredbi iz Ugovora o ustupanju radnika (njem. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag – AÜV) i ovih Općih uvjeta poslovanja (njem. Allgemeinen Geschäftsbedingungen – AGB), uz isključenje eventualno protivnih i/ili drukčijih poslovnih uvjeta poduzeća korisnika, radnike zaposlene kod poduzeća za privremeno zapošljavanje.

 2. Poduzeće za privremeno zapošljavanje posjeduje neograničenu dozvolu za ustupanje radnika u skladu s čl. 1. st. 1. AÜG-a, koju je posljednji put, 21. srpnja 2008. u Düsseldorfu, izdala Savezna agencija za zapošljavanje, Agencija za zapošljavanje Düsseldorf.

 3. Zaključenjem Ugovora o ustupanju radnika ne utemeljuje se nikakav radni odnos između radnika zaposlenog kod poduzeća za privremeno zapošljavanje i naručitelja. Pružatelj kadrovskih usluga poslodavac je radnika zaposlenog kod poduzeća za privremeno zapošljavanje. Pružatelj kadrovskih usluga jamči naručitelju da će se ustupati samo radnici koji su u radnom odnosu s pružateljem kadrovskih usluga. Naručitelj jamči da radnike zaposlene kod poduzeća za privremeno zapošljavanje neće ni otvoreno (otvoreno ustupanje radnika), a ni prikriveno (prikriveno ustupanje radnika, npr. fiktivni ugovori o radu), ustupati trećim stranama (nema lančanog ustupanja). Za vrijeme trajanja angažmana kod naručitelja pravo na izdavanje naloga u vezi s radom ostvaruje naručitelj. Naručitelj će radniku zaposlenom kod poduzeća za privremeno zapošljavanje dodijeliti samo one poslove koji spadaju u područje poslova koje je utvrđeno ugovorom s pružateljem kadrovskih usluga, a koji odgovaraju razini obrazovanja pojedinog radnika. U ostalom pružatelj kadrovskih usluga zadržava pravo izdavanja naputaka.

 4. Naručitelj preuzima obvezu brige u vezi s mjerama zaštite na radu na mjestu rada radnika zaposlenog kod poduzeća za privremeno zapošljavanje (čl. 618. Građanskog zakonika, čl. 11. st. 6. AÜG-a). Ako će pružatelja kadrovskih usluga osloboditi svih potraživanja radnika zaposlenog kod poduzeća za privremeno zapošljavanje, kao i potraživanja ostalih trećih strana, koja proizlaze iz neispunjenja odnosno nezadovoljavajućeg ispunjenja te obveze. Ako su za angažman ustupljenih radnika potrebna odobrenja upravnih tijela, naručitelj se obvezuje ishoditi ih prije angažiranja ustupljenih radnika te ih na zahtjev dostaviti pružatelju kadrovskih usluga na uvid. Naručitelj je dužan pridržavati se zakonskih propisa o zaštiti na radu i sprečavanju nesreća. Naručitelj je u prvom redu u skladu s čl. 5. Zakona o zaštiti na radu dužan, prije početka rada ustupljenog radnika, utvrditi opasnosti koje su povezane s njegovim poslom te poduzeti prikladne mjere u skladu s najnovijim tehničkim dostignućima, prije početka rada ustupljenog radnika, dostatno i primjereno obučiti ustupljenog radnika, prije početka rada u skladu s čl. 12. Zakona o zaštiti na radu, o sigurnosti i zaštiti zdravlja na odgovarajućem radnom mjestu te provoditi odredbe Zakona o radnom vremenu tijekom konkretnog angažmana u pogonu naručitelja. Naručitelj mora dokumentirati obuku radnika zaposlenih kod poduzeća za privremeno zapošljavanje te uručiti pružatelju kadrovskih usluga kopiju tog dokumenta. Za zapošljavanje ustupljenog radnika više od 10 sati po radnom danu potreban je dogovor s pružateljem kadrovskih usluga. Rad preko 10 sati po radnom danu dopušten je samo ako je to predviđeno na temelju kolektivnog ugovora ili sporazuma s radničkim vijećem na temelju kolektivnog ugovora poslodavca u skladu s čl. 7. Zakona o radnom vremenu ili na temelju suglasnosti upravnog tijela, odnosno ako postoji izvanredan slučaj u smislu čl. 14. Zakona o radnom vremenu; u slučaju rada nedjeljom ili praznikom, pružatelju kadrovskih usluga treba dostaviti dokaz o tome da postoji ovlast za nalaganje rada nedjeljom ili praznikom. Osim toga, naručitelj je dužan pružatelja kadrovskih usluga odmah obavijestiti o nesreći na radu te mu osigurati sve potrebne informacije u skladu s čl. 193. st. 1. Socijalnog zakonika VII. Pružatelj kadrovskih usluga prijavljuje nesreću na radu nadležnom nositelju osiguranja od posljedica nesreća na radu. Naručitelj će pružatelju kadrovskih usluga, odmah nakon ustupanja radnika, dostaviti dokumentaciju koja udovoljava zahtjevima iz čl. 6. Zakona o zaštiti na radu. Kako bi ispunio svoje obveze poslodavca, pružatelj kadrovskih usluga ima pravo pristupa radnim mjestima radnika tijekom radnog vremena u dogovoru s naručiteljem. Pružatelj kadrovskih usluga dužan je svoje radnike informirati i poučiti o svim općenito važećim propisima o sprečavanju nesreća, sigurnosnim pravilima i uputama. Ako ustupljeni radnici pružatelja kadrovskih usluga zbog nedostatka ili neodgovarajuće sigurnosne opreme ili mjera opreza u pogonu naručitelja odbiju raditi, naručitelj odgovara pružatelju kadrovskih usluga za prekid obavljanja rada do kojeg je zbog toga došlo. Naprave i mjere prve pomoći osigurava naručitelj.

 5. Naručitelj ima pravo odbiti radnika zaposlenog kod poduzeća za privremeno zapošljavanje, i to pisanom izjavom pružatelju kadrovskih usluga, ako postoji razlog koji bi pružatelju kadrovskih usluga davao pravo na izvanredan raskid radnog odnosa s ustupljenim radnikom (čl. 626. Građanskog zakonika). Naručitelj je dužan detaljno obrazložiti razloge odbijanja. U slučaju odbijanja, pružatelj kadrovskih usluga može ustupiti naručitelju druge, u stručnom smislu jednakovrijedne radnike. Ustanovi li naručitelj u prvih četiri sata da ustupljeni radnik pružatelja kadrovskih usluga nije primjeren za predviđeni posao, može zahtijevati zamjenu ustupljenog radnika. Naručitelj na odgovarajući način mora dokazati da ustupljeni radnik nije prikladan. Osim toga, pružatelj kadrovskih usluga je u svakom trenutku ovlašten, iz organizacijskih ili zakonskih razloga, zamijeniti radnike koje je ustupio naručitelju te mu ustupiti radnike koji imaju iste ili usporedive stručne kvalifikacije. O tome odmah treba obavijestiti naručitelja. Ako ustupljeni radnik ne započne s radom kod naručitelja ili to ne učini na vrijeme, naručitelj će o tome odmah obavijestiti pružatelja kadrovskih usluga. Ako naručitelj to odmah ne prijavi, nema pravo na bilo kakve zahtjeve prema pružatelju kadrovskih usluga u vezi s nepristupanjem ili nepravodobnim stupanjem ustupljenog radnika na posao.

 6. Pružatelj kadrovskih usluga obvezuje se da će za predviđene radove odabrati prikladno osoblje. U slučaju traženih kvalifikacija za koje postoji priznato zanimanje, pružatelj kadrovskih usluga obvezuje se odabrati i osigurati naručitelju samo ono osoblje koje je uspješno završilo to stručno obrazovanje. Odstupanja treba dogovoriti pisanim putem. Pružatelj kadrovskih usluga dužan je osigurati da su angažirani radnici, ako nisu državljani države Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, ovlašteni za rad na temelju prava stranih državljana. Pružatelj kadrovskih usluga dužan je na zahtjev naručitelja predočiti odgovarajuće dokaze.

 7. Izvršitelj se obvezuje provesti svaki nalog naručitelja za posredovanje osoblja (tzv. izravno posredovanje) savjesno, pažljivo i uz očuvanje potrebne povjerljivosti u skladu sa sljedećim odredbama.

  1. Naručitelj je dužan osigurati mu sve informacije koje su potrebne za obavljanje zadaće odnosno omogućiti da izvršitelj može doći do tih informacija. To se posebno odnosi na opise poslova, profile zahtjeva te iznos i sastav naknade za radno mjesto koje se popunjava. Dokumentacija u vezi s kandidatom za radno mjestu, koju izvršitelj dostavlja naručitelju, ostaje u vlasništvu izvršitelja i treba mu je odmah vratiti ako se kandidat ne zaposli. Sadržaj dostavljene dokumentacije smatra se strogo povjerljivim; ustupanje trećim stranama te izrada kopija za vlastite potrebe zabranjeni su.

  2. Ako naručitelj ili s njime povezano poduzeće u skladu s čl. 15. i dr. Zakona o dioničkim društvima uspostavi (ne)ograničeni radni odnos ili slobodni radni odnos s kandidatom kojeg je posredovao izvršitelj, i to unutar 6 mjeseci nakon dostavljanja relevantnih osobnih podataka odnosno razgovora za zapošljavanje, to se smatra obavljenim posredovanjem osoblja. Rok od 6 mjeseci počinje teći od dana kada izvršitelj pošalje naručitelju personalnu dokumentaciju. Ako se dokumentacija kandidata za posao ne dostavi, a na temelju usmene uspostave kontakta izvršitelja dođe do razgovora za posao i kasnije do zapošljavanja kandidata, razdoblje od 6 mjeseci počinje teći od dana prvog razgovora za posao. Izvršitelj u tom slučaju dobiva posrednički honorar u visini od 25 % bruto godišnjeg dohotka koji je dogovoren između naručitelja i posredovanog kandidata. Ako se posreduju kandidati s akademskim stupnjem obrazovanja, honorar za posredovanje iznosi 30 % ugovorenog bruto godišnjeg dohotka. Bruto godišnji dohodak obuhvaća fiksnu plaću uključujući regres i božićnicu, eventualne posebne isplate i druge novčane naknade; varijabilna naknada uzima se u obzir kada se postigne cilj od 100 % (izračunato kroz cijelu kalendarsku godinu). Naručitelj je dužan dostaviti izvršitelju podatke o visini bruto godišnjeg dohotka slanjem preslike ugovora o zapošljavanju i obračuna naknade. Ako zaposlenik samoinicijativno da otkaz u prvih 6 mjeseci, izvršitelj će ponuditi trenutačnu zamjenu na temelju fiksne cijene o kojoj u tom slučaju još treba pregovarati. Honorar za posredovanje dospijeva na naplatu zaključenjem ugovora o zapošljavanju.

  3. Izvršitelj ne jamči da će posredovanje biti uspješno, osobito ne u roku koji ugovore strane. Izvršitelj ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalifikacije, znanje, podobnost i učinak posredovanog kandidata. Stoga je isključena odgovornost za bilo kakav prekid rada, nedovoljan radni učinak, nedolazak ili druge razloge. Izričitim odbijanjem bilo kakvih zahtjeva za izvršiteljevu naknadu štete, u najmanju ruku u tekstualnom obliku, počinje teći rok za ostvarenje prava od tri mjeseca u kojem se (navodni) zahtjevi naručitelja trebaju ostvariti pred sudom, jer u protivnom propadaju.

  4. Ako poduzeće korisnik tijekom ili nakon ustupanja radnika zaposlenog kod poduzeća za privremeno zapošljavanje (no, najviše tijekom razdoblja od 6 mjeseci nakon završetka ustupanja) zaključi ugovor o radu s radnikom, to se smatra posredovanjem osoblja u gore navedenom smislu. Poduzeće za privremeno zapošljavanje radnika u tom slučaju dobiva posrednički honorar u visini od 20 % bruto godišnjeg dohotka koji je dogovoren između poduzeća korisnika i posredovanog radnika (sastav u skladu s točkom 7. b). Za svaki puni mjesec koji je ustupljeni radnik prethodno bio ustupljen poduzeću korisniku, honorar za posredovanje umanjuje se za po 1/12. Za obveze informiranja poduzeća korisnika o visini bruto godišnjeg dohotka koji je dogovoren između poduzeća i posredovanog radnika vrijede odredbe u skladu s točkom 7. b).

 8. S obzirom na to da ustupljeni radnici svoj posao obavljaju pod vodstvom i nadzorom naručitelja, pružatelj kadrovskih usluga ne odgovara za štete koje oni prouzroče obavljajući svoj posao ili povodom posla. Naručitelj oslobađa pružatelja kadrovskih usluga svih eventualnih potraživanja koje treće strane imaju u vezi s izvođenjem i obavljanjem poslova koji su preneseni na ustupljene radnike. U ostalom je odgovornost pružatelja kadrovskih usluga te njegovih zakonskih zastupnika i podizvođača ograničena na namjeru i krajnji nemar. To ograničenje odgovornosti ne vrijedi za štete koje proizlaze iz povrede života, tijela ili zdravlja. To se odnosi kako na zakonsku tako i na ugovornu odgovornost, posebno u slučajevima kašnjenja, nemogućnosti, nesposobnosti, kršenja obveza ili nedopuštene radnje. Konkretno, pružatelj kadrovskih usluga nije odgovoran za rezultate rada ustupljenih radnika ili štetu koju su oni prouzročili u obavljanju ili prigodom svog rada ili koju naručitelj pretrpi kao rezultat netočnosti ili odsutnosti ustupljenih radnika. Naručitelj oslobađa pružatelja kadrovskih usluga svih potraživanja koje pružatelj kadrovskih usluga ima na temelju toga što je naručitelj prekršio jamstva i obveze iz Ugovora o ustupanju radnika (npr. obveze provjere i obavješćivanja). Pružatelj kadrovskih usluga obvezuje se da će se u odnosu na eventualne podnositelje zahtjeva pozivati na važeće rokove za ostvarenje prava.

 9. Sve obračunske stope koje navodi pružatelj kadrovskih usluga iskazane su u neto iznosima. Pružatelj kadrovskih usluga ispostavit će naručitelju pri završetku Ugovora o ustupanju radnika, a u slučaju kontinuiranog ustupanja tjedno, račun koji uključuje iskazan porez na dodanu vrijednost, osim ako strane ne ugovore drukčiji način obračuna. Obračun se temelji na stvarno odrađenim satima, pri čemu se obračunava u najmanju ruku dogovoreno radno vrijeme. Radne sate za svakog ustupljenog radnika treba potkrijepiti evidencijom rada koju za svakog ustupljenog radnika treba tjedno popunjavati. Potpisuje je ovlaštena osoba naručitelja nakon provjere činjeničnog stanja. U tu su svrhu ustupljeni radnici dužni koristiti se instrumentima koje osigurava naručitelj (dokaz radnog vremena / elektronička evidencija radnog vremena), ako postoje. Naručitelj je dužan omogućiti pravovremeno izdavanje evidencije o radu. U evidenciji o radu mora biti vidljiv početak i završetak dnevnog radnog vremena sa stankama. Prekovremeni sati zasebno se iskazuju. Iznosi računa dospijevaju na naplatu odmah – bez odbitka – po primitku računa izdanog od pružatelja kadrovskih usluga. Naručitelj kasni ako iznos računa u roku od 10 kalendarskih dana od primitka računa ne sjedne na poslovni račun pružatelja kadrovskih usluga. Prethodna opomena nije nužna. Primjenjuje se čl. 288. Građanskog zakonika. U tom slučaju naručitelj zadržava pravo dokazati da pružatelj kadrovskih usluga nije pretrpio nikakvu štetu, odnosno ne u tom opsegu. Radnici ustupljeni od pružatelja kadrovskih usluga nisu ovlašteni primati akontacije niti uplate na obračune izdane od pružatelja kadrovskih usluga. Isplate ustupljenom radniku nemaju učinak ispunjenja obveza. Ako je naručitelj (djelomično) u kašnjenju s plaćanjem naknade, naknada za sve još nefakturirane sate, čije je izvršenje naručitelj već potvrdio svojim potpisom na evidenciji rada, dospijeva odmah na naplatu. Pružatelj kadrovskih usluga ima, u slučaju neizvršenja obveza naručitelja, pravo na uskraćivanje usluge. Naručitelj nema pravo na prijeboj s potraživanjima pružatelja kadrovskih usluga ni na pravo zadržavanja, osim ako je protuzahtjev naručitelja nesporan, odnosno pravno utemeljen. Naručitelj ne može potraživanja pružatelja kadrovskih usluga ustupiti trećim stranama.

 10. Ugovorne strane se obvezuju da će sve informacije koje saznaju tijekom suradnje, uključujući sve osobne podatke ustupljenih radnika, tretirati kao strogo povjerljive. Isto vrijedi i za sve stečene spoznaje o internim poslovnim transakcijama i procesima ugovornih strana. Od ovoga su izuzeti svi podaci i informacije koji su očiti ili opće poznati. Ugovorne strane obvezuju se da će krajnje pažljivo postupati s dobivenim informacijama, podacima i spoznajama. Poduzimat će mjere opreza koje su potrebne za zaštitu informacija i podataka, ali barem one mjere opreza kojima štite posebno osjetljive informacije o vlastitoj tvrtki. Nadalje se obvezuju da će dobivene informacije i podatke obrađivati isključivo u svrhu pružanja ugovorenih usluga te da ih neće koristiti na neki drugi način, ustupati trećim stranama ili im ih učiniti dostupnima. Ugovorne strane obvezuju se da će se pridržavati zahtjeva zakona o zaštiti podataka te Opće uredbe o zaštiti podataka. Zaposlenici su obvezani na čuvanje tajnosti podataka. Obveze utvrđene u ovoj točci vrijede i nakon prestanka suradnje između ugovornih strana. Naručitelj se obvezuje obrisati informacije i podatke koji su mu postali poznati odmah nakon završetka suradnje, pod uvjetom da ne postoje protivne zakonske obveze čuvanja podataka. Nosače podataka dobivene od pružatelja kadrovskih usluga treba vratiti ili uništiti. Posebno ukazujemo na to da ste, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, dužni obrisati osobne podatke koje su vam dostavili naši ustupljeni radnici, čim svrha obrade podataka prestane vrijediti i ne postoji zakonska obveza daljnje pohrane. Ovim se obvezujete da ćete se pridržavati tih pravila.

 11. Promjene i dopune ovog Ugovora o ustupanju radnik, a kao i ovih Općih uvjeta poslovanja pravovaljane su samo u pisanom obliku. To vrijedi i za promjenu ove klauzule o pisanom obliku. Umjesto pisanog oblika dopušten je i elektronički oblik (čl. 126.a Građanskog zakonika). Radnici koje je ustupio pružatelj kadrovskih usluga nisu ovlašteni s naručiteljem dogovarati preinake, dopune ili dodatne sporazume uz Ugovor o ustupanju radnika ili Opće uvjete poslovanja.

 12. Nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz ugovornog odnosa i u vezi s ugovornim odnosom između pružatelja kadrovskih usluga i naručitelja ima sud u Münsteru. Pružatelj kadrovskih usluga može svoje zahtjeve ostvariti i pred sudovima općeg mjesta nadležnosti naručitelja. Za sve pravne odnose između pružatelja kadrovskih usluga i naručitelja vrijedi isključivo pravo Savezne Republike Njemačke.

 13. Ako odredba ovih Općih uvjeta poslovanja ili Ugovora o ustupanju radnika koji je na temelju toga zaključen postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi. Nevažeća odredba zamjenjuje se onom koja je najbliža ekonomskoj svrsi.